Konkurs o Nagrodę-Stypendium im. Marii Marcinkowskiej został powołany decyzją Senatu (wówczas Akademii Ekonomicznej) w 1985 roku  w wyniku  przekazania spadku  Zmarłej  lektorki języka rosyjskiego pani  mgr Marii Marcinkowskiej na rzecz Uczelni. Zgodnie z wolą Ofiarodawczyni przekazane środki pieniężne  miały stanowić  formę stypendium dla studenta Akademii Ekonomicznej. W tym celu powołano   komisję  Konkursu, w skład której wchodzą  wykładowcy języka rosyjskiego i dwoje nauczycieli akademickich. Kolejnym Komisjom Konkursu przewodniczyli po kilka kadencji profesorowie :Jerzy Krauze, Lucyna Wojtasiewicz i Jan Jasiczak. Obecnie  Konkursowi przewodniczy prof. dr hab. Piotr Banaszyk. W roku akademickim 2019/2020 odbyła  się jego  34. edycja.

 Konkurs przebiega  w oparciu o ustalony  regulamin Konkursu. W związku ze zmianami w programach studiów  regulamin  Konkursu im Marii Marcinkowskiej uległ niewielkim modyfikacjom w roku   2010 .

  Członkowie  Komisji Konkursu - wykładowcy języka rosyjskiego  nieprzerwanie od 1985, raz w roku organizują dla studentów, wybierających  język rosyjski  taką  formę rywalizacji  na zakończenie nauki języka na lektoracie. Najlepsi otrzymują   nagrody  pieniężne  i dodatkowo są  zwalniani  z egzaminu końcowego z języka rosyjskiego z oceną celującą lub bardzo dobrą.

    Ponadto wszyscy studenci, którzy zakwalifikują  się do części ustnej Konkursu otrzymują pamiątkowe dyplomy uczestnictwa  ,które wraz z nagrodami pieniężnymi są wręczane przez  Prorektora ds. Edukacji i Studentów.

   Jury  Konkursu ocenia poprawność  gramatyczną i  biegłość   w  posługiwaniu  się  językiem rosyjskim w wypowiedziach   na tematy z zakresu różnych  specjalności  ekonomicznych, a także dokonując opisu sytuacji życiowych na podstawie wylosowanych zestawów .

      Dzięki kolejnym pokoleniom studentów, chętnie biorącym udział w rywalizacji na najlepszą znajomość języka rosyjskiego,  Konkurs stał się wartościową tradycją naszej Uczelni.

            Trzeba podkreślić, że jest  to nadal  jedyna prywatna fundacja, powstała z oszczędności, przekazanych  przez  Zmarłego nauczyciela akademickiego i w celu promowania studentów.