Każdy słuchacz może kształcić się we Wszechnicy dowolną liczbę semestrów.
Wpis na listę słuchaczy danego semestru jest dokonywany pod warunkiem wypełnienia stosownej deklaracji i uiszczenia opłaty semestralnej w wysokości 30 zł.

Edukacja słuchaczy we Wszechnicy odbywa się w cyklach semestralnych od października do stycznia włącznie (semestr zimowy) i od marca do czerwca włącznie (semestr letni). 

Przerwy semestralne: luty oraz lipiec - wrzesień. 

Osoby zapisujące się do Wszechnicy po raz pierwszy wypełniają Kartę zgłoszeniową.

Skan / fotografię Karty zgłoszeniowej proszę przesyłać na adres joanna.stryszyk@ue.poznan.pl 

Kartę zgłoszeniową można także wypełnić w wersji papierowej w Sekretariacie Wszechnicy.


Dokonanie opłaty semestralnej upoważnia do uczestnictwa w wykładach (około 5-6 na semestr) 

oraz umożliwia zapisywanie się na warsztaty.

Koszt warsztatów ustalany jest dla każdego rodzaju zajęć oddzielnie.


Dane do przelewu:

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

nr konta: 56 1090 1359 0000 0001 1440 7077

Tytułem:  nazwa warsztatu, imię i nazwisko uczestnika