Uczymy już od 35 003 dni
Wydawnictwo

Pierwszeństwo publikacji przez UEP


Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 68/2020 w sprawie publikacji utworów naukowych pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w formie książek:

https://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/uregulowania-wewnetrzne,c30/zarzadzenia-rektora,c77/zarzadzenie-nr-68-2020,a95404.html) 

Wydawnictwo jest jednostką właściwą w sprawach dotyczących prawa UEP do pierwszeństwa publikacji utworów pracowników Uczelni.

 

Zarządzenie ma na celu umożliwienie:

  1. Podejmowania przez Władze UEP decyzji uwzględniających prawo Uczelni do pierwszeństwa publikacji utworów naukowych pracowników oraz decyzji o dofinansowywaniu publikacji w wydawnictwach zewnętrznych
  2. Gromadzenia dotychczas rozproszonych i niekompletnych informacji o aktywności publikacyjnej pracowników UEP,
  3. Stosowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawców, którzy zapewnią usługi wydawnicze najwyższej jakości.

Zarządzenie wprowadza konieczność złożenia (do prorektora właściwego ds. nauki) wniosku o zgodę na publikację książki wraz z sugestią, w jakim wydawnictwie miałaby się ukazać: w Wydawnictwie UEP, wydawnictwie zewnętrznym, wydawnictwie z poziomu II wykazu wydawnictw naukowych MNiSW. Ostatnia kategoria została wyróżniona ze względu na znaczenie takich publikacji dla ewaluacji Uczelni.
 
Zarządzenie dotyczy publikacji planowanych na 2021 r., wnioski dotyczące publikacji w 2020 r. składane są w dotychczasowy sposób.  Wniosek należy złożyć do 30 września korzystając z formularza elektronicznego:  https://app.ue.poznan.pl/SubmissionOfScientificWorks.
Wskazany termin wynika z konieczności przygotowania procedury wyboru wykonawców zewnętrznych zgodnie z zasadami udzielania zamówień publicznych. Możliwe jest składanie wniosków po 30 września, jednak będą one rozpatrywane pod warunkiem, że ich realizacja nie naruszy przepisów o zamówieniach publicznych.