Lp.

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Okres przetwarzania

1.

Rekrutacja na studia

przetwarzanie odbywa się w oparciu
o obowiązek prawny uczelni
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

przez 6 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji - w przypadku osób, które nie zostały przyjęte na studia

 

przez czas trwania studiów, przy czym dane zawarte w teczkach osobowych będą przechowywane przez okres 50 lat – dla osób przyjętych na studia

2.

Podtrzymanie kontaktu z osobami, które nie zostały przyjęte na studia (w zakresie danych: adres e-mail, numer telefonu)

przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą

3.

Przekazywanie materiałów informacyjnych dotyczących usług dodatkowych świadczonych przez UEP (w tym informacje o możliwych formach dofinansowania, organizacjach studenckich, obozach integracyjnych)

przetwarzanie odbywa się w oparciu
o usprawiedliwiony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – troska o dobre imię i markę Uczelni

przez 6 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji - w przypadku osób, które nie zostały przyjęte na studia

 

przez czas trwania studiów lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

4.

Dochodzenie roszczeń i ochrona przed roszczeniami

przetwarzanie odbywa się w oparciu
o obowiązek prawny administratora
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

1 rok od zakończenia procesu rekrutacji