1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją badań naukowych i/lub prac rozwojowych prowadzonych przez pracowników i studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o: 
    art. 6 ust. 1 lit. b RODO – działania niezbędne do wykonania postanowień zawartej umowy lub regulaminu uczestnictwa w badaniach – nawiązanie i utrzymanie kontaktu w trakcie trwania badań, 
    art. 6 ust. 1 lit. e RODO – działania niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym i w ramach władzy publicznej powierzonej UEP.
  3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą wyłącznie w okresie niezbędnym wobec celów ich przetwarzania, a po ustaniu celu będą archiwizowane w formie zanonimizowanej.
  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora oraz publikowane, jednak w formie uniemożliwiającej zidentyfikowanie Państwa.
  5. Pana/Pani dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania oraz nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
  6. Zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnienie stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) nie przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania i sprzeciwu wobec przetwarzania jeżeli wypełnienie tych praw uniemożliwiłoby lub znacząco utrudniłoby administratorowi realizację celów dla których zostały zebrane.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.