Osoba wnioskująca po raz pierwszy w roku kalendarzowym o udzielenie świadczenia z Funduszu jest zobowiązana do złożenia oświadczenia w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu netto uzyskanego w roku poprzedzającym ubieganie się o świadczenie, przypadającego na jedną osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym.

Prawidłowe oświadczenie obowiązuje przez cały rok kalendarzowy.

Prosimy o drukowanie formularzy dwustronnie i wypełnianie w sposób trwały i czytelny.
Prosimy o wpisywanie imienia i nazwiska drukowanymi literami.

Wnioski prosimy składać w Zespole spraw socjalnych budynek B, pok. 206 lub 201.