W zakładce opinia i decyzje widoczna jest kwota uzyskanego dofinansowania, wynik decyzji odpowiedniej Podkomisji socjalnej oraz wynik decyzji Kanclerza oraz data wypłaty.