Złożenie wniosku o przyznanie świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jest dobrowolne.

Pracownik ubiegający się o przyznanie środków finansowych z tego funduszu zobowiązany jest podporządkować się ustalonym w tym przedmiocie zasadom wynikającym zarówno z przepisów prawa, jak i regulaminu ZFŚS. 
( fragment pisma Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 17 listopada 1999r.)