Osoby uprawnione na podstawie § 4 Regulaminu ZFŚS uzgodnionego z organizacjami związkowymi i wprowadzonego Zarządzeniem Rektora nr 36/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. wraz z poprawkami wprowadzonymi Zarządzeniem Rektora 92/2017r. z dnia 4 grudnia 2017r., mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie kosztów wycieczek, spływów, rejsów, rajdów oraz udziału w innych przedsięwzięciach turystycznych i sportowych organizowanych przez Uczelnię albo współorganizowanych przez Uczelnię z udziałem podmiotu zewnętrznego, zgodnie z zasadami określonymi w Komunikacie  nr  4/2018 Kanclerza UEP z dnia 2 marca 2018r.


Osoby uprawnione, zgodnie z Regulaminem, mogą ubiegać się o dofinansowanie wycieczki nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym.


Złożone wnioski będą rozpatrywane w trybie indywidualnym przez Podkomisję ds. Turystyki i Wypoczynku.


Informacje o przyznaniu świadczenia pracownicy Zespołu spraw socjalnych będą przekazywać pocztą elektroniczną. 


W przypadku większego zainteresowania wycieczką i przekroczeniem limitu miejsc
(40 - 45 osób), kwalifikacja uczestników nastąpi według kryterium socjalnego, a następnie częstotliwości korzystania.Zapisy:

  • na wycieczki współorganizowane przez Związek Zawodowy KNSZZ „Solidarność” przyjmowane są w sekretariacie związku, budynek A, pok. 132, w godzinach od 10:00 – 13:00,
  • na wycieczki współorganizowane przez Związek Zawodowy ZNP przyjmowane są w sekretariacie związku, budynek A, pok. 131, w godzinach 10:00 – 13:00, 
  • na pozostałe wycieczki przyjmowane są w Zespole spraw socjalnych w pokoju nr 206 lub 201 w budynku B  przez Panią Marię Lar.