Praktyki obowiązkowe studenci realizują po szóstym semestrze oraz w trakcie siódmego semestru na studiach stacjonarnych I stopnia.

Pełnomocnikiem Dziekana ds. praktyk studenckich obowiązkowych jest Pan dr inż. Krzysztof Wójcicki z Katedry Technologii i Analizy Instrumentalnej WT.

Zgodnie z regulaminem praktyk studenckich, wymagane dokumenty dotyczące praktyk należy wypełnić, uzyskać potrzebne podpisy i złożyć w Dziekanacie najpóźniej 3-4 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem praktyki. Po zakończeniu praktyki obowiązkowej należy Dzienniczek Praktyki przedstawić Pełnomocnikowi Dziekana ds. praktyk studenckich, uzyskać zaliczenie w Dzienniczku Praktyk oraz w indeksie na 82 stronie (Praktyki).

Praktykę dyplomową (w karcie egzaminacyjnej) zalicza promotor pracy inżynierskiej.

W przypadku, gdy student chciałby zaliczyć pracę zawodową, jako praktykę obowiązkową zobowiązany jest uzyskać na piśmie indywidualną zgodę Prodziekana WT i promotora pracy inżynierskiej, oraz dostarczyć do Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk studenckich następujące dokumenty: kserokopię umowy o pracę (umowy-zlecenie), zaświadczenie od pracodawcy zawierające opis wykonywanych obowiązków pracowniczych, opinię/referencję od pracodawcy lub dzienniczek praktyki. Praca, która miałaby być zaliczona jako praktyka obowiązkowa musi być zgodna z kierunkiem studiów.