Funkcje na UEP: 

 • Dyrektor Instytutu Zarządzania
 • Członek Senatu
 • Członek Rady Awansów Naukowych 
 • Członek Rady Szkoły Doktorskiej
 • Przewodnicząca komisji rekrutacyjnej studiów w zakresie jakości

Funkcje poza UEP: 

 • członek Międzynarodowego Komitetu Techniczne­go TC 207/ SC1 ds. Zarządzania Środowiskowego przy Międzynarodowym Komitecie Normalizacyjnym, 
 • członek Komitetu Technicznego ds. Zarządzania Środowiskowe­go przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym w Warszawie, 
 • członek Zarządu Stowa­rzyszenia Polskie Forum ISO 14000; 
 • członek Komisji Nauk Towaroznawczych – Nauk o jakości
 • członek Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego

Problematyka naukowo‑badawcza: 


 • zarządzanie jakością, 
 • zarządzanie środowiskowe, 
 • zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, 
 • zin­tegrowane systemy zarządzania, 
 • metody i techniki rozwiązywania problemów w syste­mowym podejściu do zarządzania, 
 • skuteczność i efektywność systemów zarządzania.