Program studiów "Master of Public Administration" obejmuje następujący zakres tematyczny:

 • Organizacja i zarządzanie (12 h)
 • Planowanie i zarządzanie strategiczne (16 h)
 • Nowe tendencje w zarządzaniu publicznym i public governance (10 h)
 • Współczesna polityka rozwoju regionalnego i lokalnego (12 h)
 • Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w sektorze publicznym (20 h)
 • Etyka w administracji publicznej (12 h)
 • Makrootoczenie sektora publicznego (8 h)
 • Postępowanie administracyjne (16 h)
 • Podstawy prawa podatkowego (16 h)
 • Polityka budżetowa (16 h)
 • Finanse samorządu terytorialnego (18 h)
 • Rachunkowość i sprawozdawczość w sektorze publicznym (20 h)
 • Dyscyplina finansów publicznych (12 h)
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi (12 h)
 • Stosunki interpersonalne (techniki komunikacji i negocjacji) (20 h)
 • Zarządzanie rozwojem osobistym (12 h)
 • Public relations i marketing w administracji publicznej (16 h)
 • Partycypacja społeczna i konsultacje społeczne (12 h)
 • Microeconomics of Competitiveness (12 h)

Przedmioty do wyboru (słuchacze wybierają 4 spośród następujących):

 • Finansowanie unijne (12 h)
 • Informatyczn wsparcie procesu zarządzania w sektorze publicznym (12 h)
 • Zamówienia publiczne (12 h)
 • Zarządzanie długiem samorządowym (12 h)
 • Zarządzanie mieniem publicznym (12 h)
 • Zatrudnienie w administracji publicznej. Elementy prawa pracy (12 h)

Egzaminami objęte są następujące przedmioty:

 • Planowanie i zarządzanie strategiczne
 • Współczesna polityka rozwoju regionalnego i lokalnego
 • Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w sektorze publicznym
 • Postępowanie administracyjne
 • Podstawy prawa podatkowego
 • Polityka budżetowa
 • Finanse samorządu terytorialnego
 • Rachunkowość i sprawozdawczość w sektorze publicznym

Warunki ukończenia studiów: pozytywny wynik egzaminów z ww. przedmiotów, uzyskanie zaliczeń z pozostałych przedmiotów oraz zdanie egzaminu końcowego.

Studia podyplomowe kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym. Egzamin końcowy przeprowadzony jest w trzech częściach - każda część egzaminu końcowego przeprowadzana jest po zakończeniu kolejnego semestru studiów.