Prowadzone w Katedrze Teorii Organizacji i Zarządzania prace naukowo badawcze koncentrują się wokół szeroko pojmowanej teorii organizacji i zarządzania a w szczególności dotyczą trzech podejść.


Podejście ogólnoteoretyczne:

 • terminologiczne i metodyczne podstawy teorii organizacji i zarządzania;
 • systematyzacja i charakterystykakierunków i szkół w rozwoju myśli organizacyjnej;

Podejście pragamtyczno-metodyczne:

 • analizy strategiczne i procesy formułowania strategii zarządzania w przedsiębiorstwach;
 • opracowywanie koncepcji i wdrażanie zmian organizacyjnych w instytucjach;
 • diagnozy i doskonalenie struktur organizacyjnych instytucji;
 • uwarunkowania i instrumenty podejmowania decyzji kierowniczych;
 • analizy i koncepcje doskonalenia działalności i rozwoju wybranych instytucji (np. samorządowe oraz NFI);

Podejście psychosocjologiczne:

 • społeczno-kulturowe uwarunkowania sprawności organizacji;
 • analizy i oceny kultur organizacyjnych;
 • kształtowanie i instrumentalizacja procesu kadrowego w instytucjacjach

W roku akademickim 2009/2010 pracownicy Katedry realizują następujące tematy badań własnych:

 • Operacjonalizacja strategii rozwoju przedsiębiorstwa (dr hab. Sz.Cyfert, prof. nadzw. UEP)
 • Problemy negocjacji na zewnętrznym rynku pracy (dr E.Kowalczyk)
 • Podejście procesowe do zarządzania przedsiębiorstwem (dr J.Kraśniak)
 • Zarządzanie strategiczne w warunkach niepewności i kryzysu. Zarządzanie antykryzysowe (prof. dr hab. K.Krzakiewicz)
 • Wykorzystanie podejścia zasobowego do zarządzania strategicznego w polskich przedsiębiorstwach (dr K.Malewska)
 • Umiejętności kierownicze w procesie kształtowania kluczowych kompetencji przedsiębiorstw (dr G.Roszyk-Kowalska)
 • Nadzór korporacyjny w spółkach akcyjnych z udziałem Skarbu Państwa w Polsce (mgr A.Skorb-Gała)
 • Uwarunkowania procesów decyzyjnych w organizacji (dr L.Staś)

Samodzielni pracownicy koordynują w roku akademickim 2009/2010 dwa tematy badań statutowych:

 • Ewolucja organizacji i rozwój systemów zarządzania w XXI wieku (kierownik - prof. dr hab. K.Krzakiewicz)
 • Metody podnoszenia efektywności organizacji (kierownik dr hab. Szymon Cyfert, prof nadzw. UEP)

Pracownicy Katedry biorą udział w realizacji dwóch centralnych projektów badawczych:

 • Kapitał intelektualny w procesie kształtowania kluczowych kompetencji przedsiębiorstwa (kierownik projektu prof.dr hab. Kazimierz Krzakiewicz)
 • Model projektowania i wdrażania strategii rozwoju w publicznych szkołach wyższych w Polsce (uczestnik projektu dr hab. Szymon Cyfert, prof nadzw. UEP)