Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy z ramienia NZZ Solidarność:
mgr Agnieszka MOTAŁA
e-mail: agnieszka.motala@ue.poznan.pl
Budynek CEUE, p. 4.23
tel: 61 854 39 35, 61 639 28 00

Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy z ramienia Związku Nauczycielstwa Polskiego UEP
Sławomir RATAJCZAK
e-mail: slawomir.ratajczak@ue.poznan.pl
Budynek C, p. 014
tel. 61 854 38 03

Społeczni inspektorzy pracy mają prawo:

1. kontrolować stan budynków, maszyn, urządzeń technicznych i sanitarnych oraz procesy technologiczne z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy,
2. kontrolować przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym postanowień układów zbiorowych i regulaminów pracy, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, młodocianych i osób niepełnosprawnych, urlopów i czasu pracy, świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
3. uczestniczyć w kontroli przestrzegania w zakładzie pracy przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego,
4. brać udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, zgodnie z przepisami prawa pracy,
5. brać udział w analizowaniu przyczyn powstawania wypadków przy pracy, zachorowań na choroby zawodowe i inne schorzenia wywołane warunkami środowiska pracy oraz kontrolować stosowanie przez zakłady pracy właściwych środków zapobiegawczych,
6. uczestniczyć w przeprowadzaniu społecznych przeglądów warunków pracy,
7. opiniować projekty planów poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy i planów rehabilitacji zawodowej oraz kontrolować realizację tych planów,
8. podejmować działania na rzecz aktywnego udziału pracowników zakładów pracy w kształtowaniu właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz oddziaływać na przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy. Dz.U. 1983 nr 35 poz. 163