studia II stopnia

studia w zakresie informatyki i analiz ekonomicznych