Kierunek Applied Economic and Social Analysis ma charakter innowacyjny i interdyscyplinarny, a jego absolwent uzyskuje wiedzę z ekonomii, nauk o zarządzaniu i innych dyscyplin społecznych (socjologii, filozofii społecznej, kulturoznawstwa, psychologii społecznej, polityki społecznej, etyki  i politologii).

Najważniejszymi umiejętnościami uzyskanymi w czasie studiów jest identyfikowanie, analizowanie i rozumienie społecznych uwarunkowań zjawisk gospodarczych oraz społecznych skutków zjawisk i procesów gospodarczych. Absolwent nowego kierunku zostanie wyposażony w umiejętność prowadzenia badań mieszanych (ilościowo-jakościowych) oraz wnioskowania na ich podstawie.

W ramach prowadzonych zajęć wykorzystywane będą innowacyjne metody nauczania (np. gry symulacyjne, desing thinking, problem based learning, debaty oksfordzkie) oraz nowatorski system organizacji zajęć (warsztaty na uczelni oraz w siedzibie współpracujących instytucji, semestralne seminaria projektowe). Studenci i studentki podczas zajęć będą wykorzystywać dane dotyczące realnych sytuacji społecznych i ekonomicznych.

Kierunek prowadzony będzie w ścisłej współpracy z podmiotami zewnętrznymi (firmami, instytucjami badawczymi, instytucjami publicznymi), które dostarczać będą materiału edukacyjnego (studenci będą pracować na rzeczywistych danych); przedstawiciele firm będą współprowadzić zajęcia (warsztaty, wykłady, ćwiczenia); uczestniczyć w przygotowywaniu materiałów dydaktycznych, przedstawiciele podmiotów zewnętrznych będą uczestniczyć w procesie ewaluacji zaliczeniowych projektów.

Studia trwają 6 semestrów. Do ich ukończenia niezbędnie jest zdobycie 180 punktów ECTS.

Studia są nieodpłatne i prowadzone będą w języku angielskim. Do rekrutacji zaproszeni są absolwenci szkół średnich z Polski i zagranicy. Na pierwszym roku studiów przewidziane zostały 24 miejsca.

 

ABSOLWENCI APPLIED ECONOMIC AND SOCIAL ANALYSIS I RYNEK PRACY

Dynamiczne zmiany na polskim i międzynarodowym rynku pracy powodują, iż systematycznie wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów do spraw selekcjonowania, analizowania, interpretowania danych oraz projektowania rozwiązań dla organizacji gospodarczych, instytucji finansowych zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.

Absolwent kierunku Applied Economic and Social Analysis będzie posiadał dogłębną wiedzę o wadze, znaczeniu, możliwościach i ograniczeniach wykorzystania wiedzy teoretycznej i empirycznej do analiz społecznych. Będzie także wyposażony w wiedzę i umiejętności dotyczące metodologii i prowadzenia badań oraz analiz ilościowych i jakościowych. Absolwent będzie potrafił wykorzystywać do prac analitycznych specjalistyczne oprogramowanie, a także oceniać przydatność oraz zakres określonych danych. Studenci polscy i zagraniczni zostaną przygotowani do funkcjonowania w realiach międzynarodowego rynku pracy.

 

OCZEKIWANE KOMPETENCJE KANDYDATA NA STUDIA

- świadectwo dojrzałości lub równoważny dokument (w przypadku osób, które uzyskały dyplom potwierdzający posiadanie wykształcenia średniego w innym kraju),

- znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2,

- zainteresowanie problematyką społeczno-ekonomiczną.

 

REKRUTACJA

Kandydatki i kandydaci podlegają klasyfikacji na podstawie złożonych dokumentów. W przypadku, gdy liczba kandydatów będzie przewyższała liczbę oferowanych miejsc zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna weryfikująca stopień komunikatywności oraz wiedzę o wybranej specjalności. Decyzję o przyjęciu kandydatów na studia podejmuje Rektor.

 

PROGRAM STUDIÓW

Program studiów kierunku Applied Economic and Social Analysis składa się z przedmiotów, które są w stosunku do siebie komplementarne. W toku nauki przekazywane są zarówno informacje na temat aktualnego stanu wiedzy w naukach społecznych, jak i narzędzi analitycznych, które umożliwiają określanie skutecznych strategii działania podmiotów otoczenia gospodarczego. Gwarantuje to zdobycie wykształcenia w zakresie szeroko rozumianego wsparcia działalności gospodarczej. Zakres tematyczny zajęć będzie odnosił się do trzech poziomów, tj. zachowań jednostkowych (poziom mikro), działalności przedsiębiorstw (poziom mezo) oraz problematyki społeczno-gospodarczej (poziom makro).


Szczegółowa informacja o programie studiów znajduje się TUTAJ .