Jeśli chcesz poznać i zrozumieć relacje oraz możliwe strategie zachodzące między dwoma i więcej podmiotami znajdującymi się w różnych państwach, aby być najlepszym menedżerem działającym w biznesie międzynarodowym, lepszej specjalności dla siebie nie znajdziesz!


Biznes międzynarodowy obejmuje wszystkie transakcje podejmowane przez przedsiębiorstwa umiejscowione w dwóch lub więcej państwach. W celu zawarcia transakcji firmy muszą tworzyć międzynarodowe struktury operacyjne odmienne od tych, które są stosowane w operacjach na rynku krajowym. Oprócz wiedzy na temat strategii międzynarodowej, dzisiejsi menedżerowie muszą rozumieć zależności między tymi strategiami i ich rezultatami finansowymi.

 

Biznes międzynarodowy

Opis specjalności

Biznes międzynarodowy obejmuje wszystkie transakcje podejmowane przez przedsiębiorstwa umiejscowione w dwóch lub więcej państwach. W celu zawarcia transakcji firmy muszą tworzyć międzynarodowe struktury operacyjne odmienne od tych, które są stosowane w operacjach na rynku krajowym. Oprócz wiedzy na temat strategii międzynarodowej, dzisiejsi menedżerowie muszą rozumieć zależności między tymi strategiami i ich rezultatami finansowymi. Różnice między biznesem krajowym a międzynarodowym dotyczą odmienności w praktykach handlowych, zakresu decyzji menedżerskich, różnic w systemach prawnych oraz ograniczeń narzucanych przez rządy, różnych walut oraz różnic kulturowych. Różnica kultury biznesu między krajami prowadzi do tego, że praktyki handlowe na różnych rynkach są odmienne. Oznacza to, że osoby prowadzące operacje międzynarodowe stają wobec problemów, z którymi ich koledzy prowadzący interesy krajowe nigdy się nie stykają.
Specjalność biznes międzynarodowy jest kontynuatorką kierunku studiów ekonomika handlu zagranicznego utworzonego w Akademii Ekonomicznej Poznaniu w 1966 roku. Ponad 40 lat doświadczeń związanych z prowadzeniem tej specjalności (a uprzednio kierunku) pozwoliło wykreować kadrę dydaktyczną, wśród której znajdują się również pierwsi jej absolwenci, gwarantującą bardzo wysoki poziom kształcenia, co znajduje odzwierciedlenie, między innymi w karierach jej absolwentów.

 

Wiedza i umiejętności

Specjalność ma na celu przygotowanie analityków i specjalistów średniego szczebla zarządzania w firmach i instytucjach prowadzących działalność ponadnarodową, które realizują zarówno proste operacje handlowe, jak i bardziej złożone przedsięwzięcia inwestycyjne w skali międzynarodowej. Główny nacisk w programie specjalności położono na metody i techniki działania w zróżnicowanych warunkach środowiska rynku międzynarodowego. Nabyta wiedza powinna umożliwiać absolwentowi sprawne rozwiązywanie problemów zawodowych.

 

Obszary tematyczne z wybranymi przedmiotami

Dyscyplina wiedzy, jaką jest biznes międzynarodowy, zachowuje bardzo pojemną formułę z powodu integracji tych dziedzin wiedzy, które tworzą jej trzon. Chodzi tu przede wszystkim o zarządzanie międzynarodowe, marketing międzynarodowy, finanse międzynarodowe oraz transakcje międzynarodowe. Służy to objaśnieniu całego spektrum problemów i zadań pojawiających się przy prowadzeniu działalności na międzynarodowych rynkach. Jednocześnie warunki konkurowania na rynku ulegają ciągłej ewolucji. Podstawowe tendencje tej ewolucji to: globalizacja, regionalizacja oraz „nowa gospodarka”. Przedsiębiorstwo funkcjonujące na rynku międzynarodowym musi się z tymi tendencjami zmierzyć, a ściślej wpisać się w te tendencje, o ile dąży do sukcesu na skalę międzynarodową. Biorąc powyższe pod uwagę, program specjalności oparto na czterech blokach tematycznych:


  • Globalizacja i regionalna integracja gospodarcza – wybrane przedmioty: międzynarodowe stosunki gospodarcze I, integracja europejska, podstawy wiedzy o stosunkach międzynarodowych, kraje rozwijające się w gospodarce światowej, międzynarodowy przepływ wiedzy,
  • Finanse międzynarodowe – wybrane przedmioty: finanse międzynarodowe, międzynarodowe instytucje finansowe, podatki w biznesie międzynarodowym, analiza ryzyka międzynarodowego, analiza ekonomiczna w biznesie międzynarodowym,
  • Międzynarodowe zarządzanie przedsiębiorstwem – wybrane przedmioty: strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym, marketing międzynarodowy, międzynarodowe badania marketingowe, zarządzanie projektem w biznesie międzynarodowym,
  • Obsługa obrotu międzynarodowego – wybrane przedmioty: międzynarodowe transakcje gospodarcze, prawo cywilne i handlowe w wymianie międzynarodowej, protokół dyplomatyczny, negocjacje w biznesie międzynarodowym, targi i wystawy międzynarodowe.

Profil absolwenta

Zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu biznesu międzynarodowego zgłasza wiele firm polskich i zagranicznych, a także instytucji państwowych. Ukończenie specjalności umożliwia im między innymi pracę na stanowiskach operacyjnych i analitycznych oraz menedżerskich średniego stopnia w:

  • przedsiębiorstwach współpracujących z zagranicą,
  • izbach handlowych i gospodarczych
  • organizacjach administracji krajowej i międzynarodowej (UE),
  • organizacjach i instytucjach międzynarodowych, a także prowadzenie biznesu w skali międzynarodowej na własny rachunek.