Gospodarka w dobie globalizacji, rewolucji informacyjnej i wszechobecnej konkurencji zgłasza zapotrzebowanie na menedżerów potrafiących tworzyć nowoczesne, elastyczne i efektywne strategie rynkowe przedsiębiorstwa. W szczególności przedsiębiorstwa potrzebują specjalistów odpowiedzialnych za technologiczne, rynkowe i jakościowe kształtowanie produktu oraz budowanie wizerunku marki produktu. Dla przedsiębiorstwa kształtowanie wartości produktu jako wartości oferowanej klientowi i zaspakajającej jego potrzeby staje się podstawowym wyzwaniem rynkowym. Pojawia się zatem konieczność kształcenia nowego typu menedżera, który będzie potrafił zarządzać produktem; czyli wprowadzić go na rynek, sprzedawać przez różne kanały dystrybucji i kreować jego wizerunek.

W zakresie oferty edukacyjnej tej specjalności duży nacisk kładziony jest na kwestie innowacyjności i dostosowania produktu do potrzeb i oczekiwań konsumenta, a więc posiadania podstawowych wyznaczników konkurowania. Specjalność kształci i przygotowuje w zakresie zarządzania (projektowania) innowacji produktowych odpowiadającym potrzebom rynku oraz innowacyjności rozwiązań w zakresie zachowań rynkowych przedsiębiorstwa (wykorzystanie instrumentów marketingowych i jakości).


Wiedza i umiejętności

Celem procesu kształcenia na specjalności jest przekazanie wiedzy oraz zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania produktem. Program specjalności łączy interdyscyplinarne podejście do zagadnień tworzenia i zarządzania portfelem produktów przedsiębiorstwa. Przede wszystkim kształtowania cech, własności i właściwości każdego produktu w portfelu podmiotu gospodarczego z punktu widzenia potrzeb rynku. Program kształcenia koncentruje się na umiejętności praktycznego kreowania i weryfikowania pomysłów na produkt, zgodnych z potrzebami i pragnieniami klientów, nadaniu im odpowiednich charakterystyk i wprowadzenia na rynek. Duży nacisk położony jest także na umiejętność zarządzania produktem i marką w poszczególnych fazach pełnego cyklu życia, zgodnie z współczesną koncepcją marketingu strategicznego.


Obszary tematyczne wraz z wybranymi przedmiotami

Program studiów opiera się blokach tematycznych:

  • Marketing – wybrane przedmioty: podstawy marketingu, badania rynku, zachowanie uczestników rynku,
  • Instrumenty marketingu i ich wykorzystanie w zarządzaniu produktem – wybrane przedmioty: marketing przemysłowy, zarządzanie cenami i dystrybucją, komunikacja marketingowa, marketing usług.

Profil absolwenta

Absolwenci uzyskują praktyczne umiejętności z zakresu

  • zarządzania produktem,
  • zarządzania marką,
  • prowadzenia badań marketingowych i rynkowych,
  • przygotowania planu marketingowego,
  • tworzenia informacyjnych podstaw decyzji rynkowych (CRM),
  • badania zachowań uczestników rynku,
  • komunikacji marketingowej,
  • oceny jakości produktu.

Absolwent tej specjalności staje się cenionym i poszukiwanym specjalistą – menedżerem produktu, menedżerem marki – w zakresie kreowania nowych potrzeb uczestników rynku i ich urzeczywistniania poprzez kształtowanie produktów, zdobywanie informacji o zjawiskach i procesach rynkowych niezbędnych do podejmowania decyzji oraz rynkowego zarządzania produktem i marką w przedsiębiorstwie.