Specjalność kształtowanie jakości produktów spożywczych (KJPS) koordynowana jest przez dr hab. inż. Ingę Klimczak, pracownika Katedry Jakości i Bezpieczeństwa Żywności. Profil kształcenia ukierunkowany jest na wszechstronne przygotowanie specjalistów ds. jakości żywności. Program specjalności obejmuje przyrodnicze, techniczne i ekonomiczne aspekty kształtowania i oceny jakości żywności z uwzględnieniem właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych, a także technologii pozyskiwania surowców, ich  przetwarzania oraz utrwalania. Studenci zdobywają też wiedzę w zakresie systemów zapewnienia jakości zdrowotnej i zarządzania bezpieczeństwem żywności oraz międzynarodowych standardów jakości. Interesującą propozycją dla studentów jest uczestnictwo w pracach prężnie działającego Studenckiego Koła Naukowego Towaroznawstwa Żywności SPECTRUM. Członkowie koła pogłębiają i propagują wiedzę w zakresie żywności, ze szczególnym uwzględnieniem systemów zapewnienia bezpieczeństwa w produkcji żywności. Do tradycji SKNTŻ SPECTRUM należy również organizacja warsztatów naukowych, konferencji i seminariów.


Absolwenci uzyskają praktyczne umiejętności z zakresu:

  • oceny jakości żywności z wykorzystaniem metod sensorycznych, mikrobiologicznych, fizykochemicznych i instrumentalnych,
  • analizy porównawczej produktów żywnościowych,
  • kształtowania jakości żywności,
  • analizy zagrożeń w produkcji żywności, 
  • stosowania regulacji prawnych w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności.

Obszary tematyczne wraz z wybranymi przedmiotami

  • charakterystyka poszczególnych grup surowców i produktów żywnościowych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego z uwzględnieniem uwarunkowań technologicznych, ekonomicznych, ekologicznych – wybrane przedmioty: towaroznawstwo żywności, surowce żywnościowe, biochemia, mikrobiologia, kierunki rozwojowe w przemyśle spożywczym, innowacje w produkcji mleczarskiej, podstawy biotechnologii żywności;
  • kształtowanie jakości – wybrane przedmioty: kształtowanie jakości żywności, metody utrwalania żywności; tradycyjne i nowoczesne technologie w produkcji napojów alkoholowych, jakość usług gastronomicznych;
  • zasady oceny oraz zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywności – wybrane przedmioty: analiza sensoryczna, jakość i bezpieczeństwo żywności, systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności, zarządzanie jakością, statystyczne sterowanie procesem;

Profil absolwenta

            Absolwenci specjalności są specjalistami ds. jakości żywności. Znajdują zatrudnienie na stanowiskach menedżera jakości lub inżyniera jakości żywności w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych lub usługowych działających w branży spożywczej (m.in. producenci oraz dystrybutorzy żywności, sieci handlowe), centrach badawczych, instytucjach sprawujących nadzór nad jakością i bezpieczeństwem żywności lub też prowadzą własną działalność gospodarczą. Posiadają fachową wiedzę oraz kompetencje w zakresie kształtowania jakości surowców oraz produktów spożywczych, oceny ich jakości, identyfikowania oraz rozwiązywania problemów związanych z jakością, raportowania oraz interpretowania wyników oceny oraz kontroli jakości, projektowania, wdrażania oraz weryfikacji systemów zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Prowadzą szkolenia branżowe z zakresu jakości i bezpieczeństwa żywności, opracowują specyfikacje oraz standardy jakości, prowadzą nadzór nad procesami produkcyjnymi i systemami zapewnienia jakości i bezpieczeństwa, zajmują się znakowaniem żywnoś