Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski ogłasza konkurs pod nazwą: „Nagroda Prezydenta Miasta Bydgoszczy za prace magisterskie i doktorskie oraz inżynierskie i licencjackie związane z Bydgoszczą obronione w roku akademickim 2017/2018".
Przedmiotem konkursu jest wyłonienie prac poruszających problematykę związaną z Bydgoszczą i najlepiej korespondujących z aktualnymi potrzebami miasta, w szczególności w zakresie: promocji, gospodarki lokalnej, kultury i sztuki, tradycji i tożsamości miasta, turystyki, sportu, oświaty, gospodarki przestrzennej, architektury, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, transportu oraz innych dyscyplin i obszarów ważnych dla rozwoju miasta.

Prace są oceniane i nagradzane w dwóch kategoriach:
PRACE MAGISTERSKIE i DOKTORSKIE
I miejsce - 10 tys. zł brutto; II miejsce – 5 tys. zł brutto; III miejsce – 3 tys. zł brutto
PRACE INŻYNIERSKIE i LICENCJACKIE
I miejsce - 6 tys. zł brutto; II miejsce – 3 tys. zł brutto; III miejsce – 2 tys. zł brutto

Pracę do konkursu zgłasza jej autor. Do konkursu zakwalifikowane zostaną wyłącznie prace spełniające kryteria regulaminowe i obronione w roku akademickim 2017/2018, przez co rozumie się dla potrzeb konkursu okres pomiędzy 1 października 2017 roku a 30 września 2018 roku.

Za prawidłowe zgłoszenie uważa się dostarczenie lub wysłanie w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na pracę naukową” kompletu dokumentów zgłoszeniowych w polskiej wersji językowej, na adres: Biuro Komunikacji Społecznej, Urząd Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
(pokój nr 117A).

Szczegółowe zasady zgłaszania prac, ich kwalifikowania oraz przeprowadzania konkursu określa Regulamin, stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 15/2019 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 4 stycznia 2019 roku (dostępny poniżej).

Termin zgłaszania prac upływa 4 lutego 2019 roku (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Bydgoszczy).

Regulamin i więcej informcji: https://www.bydgoszcz.pl/miasto/wyroznienia-i-nagrody/nagrody-za-prace-naukowe/

Dokumenty do pobrania na dole strony.

Nagrody wręczane zostaną podczas organizowanych w kwietniu 2018 roku uroczystości związanych z Urodzinami Miasta.