Zaświadczenia z URZĘDU SKARBOWEGO osób do 26 r.ż .

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia o przychodach nieopodatkowanych przez urząd skarbowy wnioskodawca

MA PRAWO ŻĄDAĆ WYDANIA ZAŚWIADCZENIA

powołując się na:

- art. 306a Ordynacji podatkowej,

- art. 3 pkt 1 lit. c tiret 34 Ustawy o świadczeniach rodzinnych, w związku z wymogami stawianymi art. 88 ust. 1 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

ODMOWA wydania zaświadczenia następuje przez wydanie postanowienia, w którym urząd podaje przyczynę jego niewydania.

 
WNIOSKI O ŚWIADCZENIA  są składane dwuetapowo:
1) pierwszy etap - wypełnienie i rejestracja w USOSweb,
2) drugi etap - wydrukowany i podpisany dokument składa się w Zespole Spraw Socjalnych i Stypendialnych w dni robocze 11:00 - 14:00, (bud. A pok. 118-119) lub przesłać go pocztą na adres Uczelni (z dopiskiem ZSSiS)

Przed przystąpieniem do składania wniosków prosimy o zapoznanie się z:
- instrukcjami wypełniania formularzy elektronicznych
- harmonogramem wnioskowania


I.  Wniosek o stypendium socjalne oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych  


1) wypełnienie i rejestracja w systemie USOS w terminie: od 23 września 2022 roku godz. 10:00 do 13 października 2022 roku godz. 24:00,        

2) złożenie wniosku w wersji papierowej –  w terminie: od 23 września 2022 roku do 14 października 2022 roku.   

Uwaga! Studenci ubiegający się o stypendium dla osób niepełnosprawnych, którym upłynął termin ważności orzeczenia  i oczekują na wyznaczenie terminu posiedzenia komisji przez powiatowy/miejski zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności w celu uzyskania kolejnego orzeczenia, składając wniosek o stypendium w systemie USOS wpisują we wniosku elektronicznym termin  ważności decyzji 30.12.2022 r.

Prosimy o podanie w uzasadnieniu wniosku:

- datę ustania ważności ostatniego orzeczenia,

- datę złożenia wniosku do zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Studenci spełniający warunki niżej wymienionych przepisów prawa, mogą składać wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych w pierwszej turze do 31.10.2022 r. 
Po dniu 13.10.2022 r. prosimy o kontakt z pracownikiem Zespołu Spraw Socjalnych i Stypendialnych w celu indywidualnego odblokowania  dostępu do elektronicznego formularza wniosku w związku z posiadaniem  przez studenta uprawnień do przedłużenia ważności decyzji wynikających z niżej wymienionej ustawy.

Podstawa prawna: art. 15h ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 


II.       Wniosek o przyznanie zapomogi

 

1) wypełnienie i rejestracja w systemie USOS w terminie: od 23 września 2022 roku godz. 10:00 do 14 września 2023 roku godz. 24:00,

 

2) złożenie wniosku w wersji papierowej wraz z pozostałymi wymaganymi załącznikami w terminie: od 23 września 2022 roku do  15 września 2023 roku.
III. Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studentów


1) wypełnienie i rejestracja  w systemie USOS w terminie:  od 24 października 2022 roku godz. 10:00 do 7 listopada 2022 roku godz. 24:00,

 

2) złożenie wniosku w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami w terminie: od 24 października 2022 roku do 8 listopada  2022 roku. 

 

Zaświadczenie o uzyskanej średniej ocen na innej Uczelni składa się, jak pozostałe dokumenty w sprawie wniosków, w ZSSiS w terminie: od 23 września 2022 roku do 27 października 2022 roku.