Zaleganie z opłatą za skutkuje naliczeniem odsetek za zwłokę. Nieuiszczenie kolejnych rachunków spowoduje utratę prawa do zamieszkania w DS