Pomoc materialna

Stypendium socjalne


Razem z wnioskiem o stypendium socjalne lub socjalne w zwiększonej wysokości należy złożyć formularze dobrane i wypełnione odpowiednio do sytuacji rodzinnej i dochodowej wnioskującego.

(zob. : Formularze do wniosku o stypendium socjalne).

Kompletną dokumentację o przyznanie stypendium socjalnego (lub socjalnego w zwiększonej wysokości) należy składać w Dziale Spraw Studenckich – bud. Bpok. 221 i 223, lub przesłać pocztą na adres Działu (decyduje data stempla pocztowego), w terminie
do 22 października 2018 roku.


Stypendia na wnioski złożone po ww. terminie będą przyznawane wyłącznie w razie niewyczerpania puli środków.