Według § 26 Regulaminu Pracy w UEP
  1. Przed dopuszczeniem do pracy pracownik powinien być przeszkolony w zakresie znajomości przepisów bhp i ochrony przeciwpożarowej dotyczących zagrożeń zawodowych oraz poinformowany o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą.
  2. Szkolenie wstępne w zakresie przepisów bhp przeprowadzają:
    – pracownik służby bhp – instruktaż ogólny,
    – przełożony jednostki organizacyjnej – instruktaż stanowiskowy.
  3. Szkolenie okresowe w zakresie bhp winien ukończyć pracownik w ciągu najpóźniej 12 miesięcy od dnia zatrudnienia. Nie dotyczy to pracowników zaliczonych do pracodawców i kierowników komórek organizacyjnych oraz samodzielnych, którzy przedmiotowe szkolenie winni ukończyć w ciągu 6 miesięcy od dnia zatrudnienia.
  4. Przeszkolenie w zakresie bhp powinno być udokumentowane oraz potwierdzone przez pracownika.
  5. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on dostatecznej znajomości przepisów i zasad bhp oraz podstawowych umiejętności.
  6. Czas szkolenia w zakresie bhp jest traktowany na równi z czasem pracy.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z późn. zm.)