Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2016 poz. 239 i 395 z późn. zm) – ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego”.

W ramach zadania pn. „Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego” mogą być realizowane projekty w szczególności w formie konkursów, programów, kampanii, akcji informacyjnych, szkoleń, zgrupowań sportowych, publikacji materiałów edukacyjnych oraz imprez sportowych.

Projekty powinny uwzględniać następujące cele:

  1. promocja sportu w polskim środowisku akademickim, poprzez działania na rzecz upowszechniania systematycznych zajęć sportowych dla studentów lub doktorantów 
    oraz organizowanie imprez sportowych promujących aktywność sportową studentów lub doktorantów, w tym promocja pozytywnych zachowań społecznych, w szczególności wolontariat w sporcie akademickim, zwalczanie dopingu w sporcie, idea czystej rywalizacji (fair play);
  2. udzielanie wsparcia polskim studentom lub doktorantom w aktywnym udziale w Uniwersjadach, Akademickich Mistrzostwach Świata i innych imprezach międzynarodowej rywalizacji sportowej studentów lub doktorantów, w tym m.in. wsparcie Akademickich Centrów Szkolenia Sportowego;
  3. wsparcie polskich studentów lub doktorantów niepełnosprawnych, uczestniczących w rywalizacji sportowej studentów lub doktorantów.

Projekty mogą uwzględniać jeden lub więcej z wyżej wymienionych celów.


Na realizację zadania publicznego pn. Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego przeznacza się środki publiczne w wysokości  1,5 mln  zł.

Wysokość dotacji, o którą mogą ubiegać się organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie może być niższa niż 50.000 zł, z tym że nie może przekroczyć 600.000 zł na projekty w obrębie jednego celu zadania publicznego.

Oferty wraz z załącznikami należy składać do dnia 12 czerwca 2017 r.

Więcej informacji na stronie:
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-konkursie-ofert-na-organizowanie-dzialan-na-rzecz-rozwoju-sportu-akademickiego-w-2017-r.html