Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca ogłasza konkurs w ramach Działania  1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.


O dofinansowanie mogą starać się:

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie MSP.

UWAGA: Wnioskodawca może powierzyć realizację części prac w projekcie podwykonawcy (np. uczelni publicznej). Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Działania 1.1, Poddziałania 1.1.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).

 

Maksymalne dofinansowanie projektu

Maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć pułapów określonych w § 9 ust.1 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2015 r. poz.299), t.j. równowartości:

• 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych, lub

• 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii prac rozwojowych.

 

Termin składania wniosków:od 01.03.2017 do 30.06.2017

 

Alokacja na konkurs wynosi 1 000 000 000 PLN

 

Więcej informacji na stronie:

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs11112017/