Eduroam to sieć, która jest włączona do międzynarodowego projektu EDUROAM. Pozwala na uzyskanie dostępu do sieci bezprzewodowej bez konieczności kontaktowania się z lokalnymi administratorami. Eduroam wymaga przestrzegania wspólnej polityki bezpieczeństwa i do ufania informacjom przekazywanym z innych instytucji włączonych w system

Sieć eduroam wykorzystuje szyfrowanie (standard WPA2, algorytm szyfrujący AES). Dzięki zintegrowaniu uwierzytelniania użytkowników w UEP z EDUROAM pracownicy i studenci naszej uczelni mają możliwość korzystania z gościnnego dostępu we wszystkich sieciach EDUROAM na świecie. Ponadto nasza sieć uczelniana umożliwia gościnny dostęp dla pracowników i studentów obcych instytucji będących abonentem usługi EDUROAM. Rozwiązanie to zapewnia bezpieczeństwo sieci przy zachowaniu otwartości naszego środowiska akademickiego. Więcej na temat projektu eduroam można przeczytać na stronie

Eduroam w Polsce

http://www.eduroam.pl

Eduroam na świecie.

http://www.eduroam.org

 

Konfiguracja urządzeń do korzystania z sieci Eduroam zależna jest od systemu operacyjnego.

Po prawej stronie zamieszczone są instrukcje korzystania z sieci Eduroam.

 

 

Eduroam is a network being a part of an international EDUROAM project. It enables gaining access to WiFi network with no need to contact local administrators. Eduroam requires compliance with common security policy and trust in information received from other institutions forming parts of the system.

Eduroam network features encryption (WPA2 standard, AES encrypting algorithm). Owing to integration of PUE users authentication with EDUROAM our employees and students can use guest access to all EDUROAM networks in the world. Moreover, our university network provides guest access for employees and students from other institutions – EDUROAM service subscribers. This solution ensures security, simultaneously keeping our university environment open. More information concerning eduroam project may be found on

Polish Eduroam website

http://www.eduroam.pl

world Eduroam website

http://www.eduroam.org


 

Device configuration for Eduroam network access depends on operating system.

On the right side there are manuals for access to the Eduroam network.