Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 29 maja 2018 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.01.01.00‑IZ‑00‑30‑001/18 w ramach Działania 1.1 „Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki”.

 

O dofinansowanie mogą starać się:

  1. Jednostki naukowe i ich konsorcja;
  2. Uczelnie wyższe;
  3. Konsorcja naukowo-przemysłowe (rolę Lidera pełni jednostka naukowa). 

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 

Wsparcie infrastruktury badawczej zgodnie z definicją „infrastruktury badawczej” z Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. w jednostkach naukowych w obszarach zidentyfikowanych w procesie przedsiębiorczego odkrywania jako regionalne inteligentne specjalizacje polegające na wyposażeniu w aparaturę badawczą i/lub budowie, przebudowie lub unowocześnieniu obiektu budowlanego. 

 

Maksymalne dofinansowanie projektu

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: maksymalnie do 78% wydatków kwalifikowalnych projektu, przy czym:

  1. Maksymalny poziom dofinansowania części gospodarczej projektu, objętej pomocą publiczną lub pomocą de minimis wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych;
  2. Maksymalny poziom dofinansowania części niegospodarczej projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych, przy czym w przypadku projektów, w których zakłada się wykorzystanie infrastruktury na działalność gospodarczą na poziomie nie mniejszym niż 30% rocznie w rozumieniu Rozporządzenia nr 651/2014 maksymalny poziom dofinansowania części niegospodarczej projektu wynosi 100% (z czego 85% stanowią środki EFRR, a 15% środki z budżetu państwa).

Elementy niezwiązane bezpośrednio z infrastrukturą B+R, a jedynie uzupełniające przedmiotową infrastrukturę (np. parkingi, zagospodarowanie terenu) mogą być finansowane wyłącznie w części gospodarczej projektu w ramach pomocy de minimis (do 700 000,00 PLN).

 

 

Termin składania wniosków:od 29-06-2018 do 21-09-2018

 

Alokacja na konkurs wynosi 55 000 000,00 PLN.

 

Więcej informacji na stronie:

http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/271