Konsorcjum składa się z 11 partnerów z 5 krajów.

 


UNIVPM – Università Politecnica delle Marche 

Politechnika Marche (Università Politecnica delle Marche) to włoski ośrodek uniwersytecki z siedzibą w Ankonie, założony w 1969 roku. Jest to pierwszy włoski uniwersytet, który uzyskał Zintegrowany Certyfikat Jakości zgodny z międzynarodowymi normami ISO 9001, co sprawia, że Uniwersytet jest regionalnym punktem odniesienia dla szkoleń włoskich i zagranicznych studentów.

 

Uniwersytet posiada 5 wydziałów: inżynieria, ekonomia, rolnictwo, medycyna, nauka. Z biegiem lat otwarto kilka oddziałów w innych miastach regionu, takich jak Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro i San Benedetto del Tronto.

 

W mieście Ankona uniwersytet dzieli się na trzy części: Monte Dago, w którym mieszczą się wydziały inżynierii, rolnictwa i nauki; Torrette, siedziba Wydziału Medycyny i Chirurgii, obok Szpitala Regionalnego w dzielnicy Torrette w mieście Ancona oraz Villarey, siedziba Wydziału Ekonomicznego, mieści się w dawnych barakach Villarey, zbudowanych w XIX wieku.

 

Szkoła ekonomii i biznesu: studia licencjackie i magisterskie w dziedzinie ekonomii kształcą kolejnych specjalistów w zarządzaniu przedsiębiorstwami i instytucjami, działającymi również na skalę międzynarodową. Student ma zapewniony dostęp do odpowiednich ogólnych i podstawowych metod naukowych, zdobywa wiedzę i umiejętności zawodowe na poziomie: administracja i zarządzanie przedsiębiorstwami, marketing i zarządzanie działaniami komercyjnymi, finanse, organizacja biznesu, handel międzynarodowy, pośrednicy finansowi, zarządzanie złożonymi strukturami w sektorze opieki zdrowotnej, a ogólniej w administracji publicznej.

www.univpm.it


University of Rovira i Virgili

Uniwersytet Rovira i Virgili zlokalizowany jest w katalońskich miastach Tarragona i Reus w Hiszpanii. Jego nazwa jest na cześć Antoni Rovira i Virgili. Uniwersytet jest instytucją naukowo-badawczą z ośrodkami w Tarragona, Reus, Vila-seca, Tortosa i El Vendrell.

 

W 1991 r. Parlament kataloński z centrów uniwersyteckich istniejących już w Reus i Tarragona i zależnych od Universitat de Barcelona, utworzył Universitat Rovira i Virgili. W ten sposób odzyskano XVI-wieczny Uniwersytet Tarragona. Od tego czasu uniwersytet stopniowo zwiększał liczbę oferowanych kursów, tworząc nowe kampusy, takie jak Sescelades i Catalunya w Tarragonie oraz Bellissens in Reus.

 

Universitat Rovira i Virgili składa się z 12 wydziałów i szkół, w których 1500 wykładowców i naukowców zapewnia stopnie naukowe ponad 11.000 studentom i 1500 studentom studiów magisterskich i doktoranckich, którzy uczęszczają na kursy we wszystkich dziedzinach wiedzy: nauki ścisłe, nauki medyczne, nauki społeczne i prawne, inżynieria i architektura, sztuka i humanistyka, wszystkie dostosowane do wymogów Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.

 

Universitat Rovira i Virgili ma 6 kampusów, w których mieści się 7 wydziałów, 3 szkoły techniczne i 2 szkoły uniwersyteckie, a także siedziba Baix Penedès. Wiodące obszary badawcze to archeologia, chemia, turystyka, enologia, energia, środowisko, odżywianie i zdrowie, gospodarka, prawo i edukacja.

http://www.urv.cat/en/
 


Uniwersytet Gospodarki Narodowej i Światowej (UNWE)

Uniwersytet Gospodarki Narodowej i Światowej (UNWE) jest największą i najstarszą instytucją szkolnictwa wyższego ekonomii i biznesu w Bułgarii i Europie Południowo-Wschodniej. Ma osiem wydziałów specjalizujących się w ekonomii, zarządzaniu, prawie, informatyce stosowanej oraz międzynarodowej ekonomii i polityce. Uniwersytet oferuje studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie i podoktoranckie w języku bułgarskim i angielskim. UNWE ma dobrze rozwiniętą sieć z organizacjami biznesowymi.

http://www.unwe.bg/en/ 


University of Primorska Universita’ del Litorale (UP)

Uniwersytet Primorska Universita 'del Litorale (UP) powstał w 2003 roku jako trzeci uniwersytet narodowy w Słowenii. Jego celem jest generowanie i przekazywanie nowej wiedzy w oparciu o badania i innowacje oraz przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju lokalnego i regionalnego obszaru Europy Środkowej, Południowo-Wschodniej i Morza Śródziemnego.

 

Działania projektowe będą realizowane przez Wydział Zarządzania (WZ) oraz Centrum Rozwoju i Transferu Wiedzy na Uniwersytecie Primorska.

 

Wydział Zarządzania (WZ), założony w 1995 roku, jest publiczną instytucją powołaną dla edukacji i badań w dziedzinie nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem ekonomii, finansów i zarządzania przedsiębiorstwem. Oferuje studia licencjackie i podyplomowe. Programy studiów są porównywalne na poziomie międzynarodowym i zachęcają do mobilności i elastyczności studentów poprzez programy współpracy międzynarodowej z różnymi instytucjami szkolnictwa wyższego. Obecnie na Wydziale studiuje 1000 studentów i 700 słuchaczy studiów podyplomowych. WZ aktywnie angażuje się w działalność naukową i badawczą w dziedzinie ekonomii, finansów, prawa i zarządzania. Oprócz edukacji i badań podstawową działalnością FM jest także doradztwo dla firm i innych organizacji, publikowanie międzynarodowych czasopism i książek naukowych oraz organizacja międzynarodowych konferencji.

 

Centrum rozwoju i transferu wiedzy na Uniwersytecie Primorska ukierunkowane jest na rozwój wspólnych projektów z gospodarką zorientowaną na transfer wiedzy, wspieranie procesów przedsiębiorczości i innowacji. Ponadto prace nad obszarem ochrony praw własności intelektualnej, a także, wraz z inkubatorem przedsiębiorczości Uniwersytetu, pomoc w zakładaniu nowych firm Spin Off i Star UP.

https://www.upr.si/en/university 


POZNAŃ UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, to jedna z najstarszych i najbardziej prestiżowych szkół ekonomicznych w Polsce. Od 1926 roku stale rozwija szkolnictwo wyższe i zapewnia wysoką jakość badań naukowych oraz ciągły rozwój infrastruktury badawczej, obecnie na pięciu wydziałach: Zarządzanie, Ekonomia, Gospodarka Międzynarodowa, Informatyka i Gospodarka Elektroniczna oraz Towaroznawstwo. Uczelnia przygotowuje liczne ekspertyzy gospodarcze i wdraża innowacyjne projekty. Innowacyjność metod badawczych i edukacyjnych została potwierdzona licznymi rankingami i osiągnięciami studentów oraz pracowników. Uniwersytet łączy dbałość o najwyższą jakość kształcenia z rozwojem współpracy z innymi krajami i szeroko pojętą praktyką biznesową. Uczelnia jest pracodawcą dla ponad 500 pracowników akademickich, w tym około 140 profesorów.

https://ue.poznan.pl/en/ 


CONFORM – Consulenza, Formazione e Management S.c.a.r.l.

CONFORM - Consulenza, Formazione e Management S.c.a.r.l. działa od 1995 r. na poziomie krajowym i międzynarodowym, promując i realizując ważne projekty badawcze oraz plany szkoleniowe z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie tradycyjnej edukacji i e-learningu, zapewniając doradztwo i pomoc techniczną przedsiębiorstwom i sektorowi publicznemu, przy wsparciu ekspertów i skonsolidowanego zespołu trenerów, konsultantów, profesjonalistów, menedżerów i przedsiębiorców, posiadających szerokie doświadczenie.

http://conform.it/ 


Instytut szkolenia personelu w organizacjach międzynarodowych (ITPIO)

Instytut Szkolenia Personelu w Organizacjach Międzynarodowych (ITPIO) to prywatna organizacja typu non-profit - organizacja pozarządowa o statusie Stowarzyszenia, założona w 2010 roku. Główne działania Instytutu związane są z działaniami badawczymi i analizami, doradztwem edukacyjnym, zatrudnieniem oraz polityką i praktykami młodzieżowymi. Ponadto opracowywanie dokumentów strategicznych dotyczących edukacji, szkoleń i młodzieży, wzmacnianie dialogu między różnymi zainteresowanymi stronami we wszystkich dziedzinach życia społecznego z naciskiem na rozwój zasobów ludzkich. Działania to przede wszystkim rozpowszechnianie informacji, organizacja szkoleń, forów dyskusyjnych i poprawa wzajemnych powiązań pomiędzy władzami krajowymi, regionalnymi, lokalnymi i sektorem pozarządowym, przy jednoczesnym podążaniu za współczesnymi trendami rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, przy poszanowaniu różnych stanowisk i punktów widzenia kluczowych aktorów społecznych - obywateli, organizacji pozarządowych, młodzieży organizacji, instytucji edukacyjnych, lokalnych i krajowych organów, stowarzyszeń zawodowych, związków zawodowych, przedsiębiorstw.

http://itpio.eu/ 


Izba Gospodarcza Macerata

Izba Gospodarcza Macerata powstała w 1811 roku. Jest instytucją publiczną, która wychodzi naprzeciw potrzebom firm zlokalizowanych w regionie Macerata.

 

Zgodnie z włoskim prawem (L. 580/1993) izby handlowe, przemysłowe, rzemieślnicze, handlowe i rolnicze są niezależnymi instytucjami publicznymi o jurysdykcji regionalnej, która wspiera i promuje ogólne interesy lokalnych przedsiębiorstw. W 2010 r. Dekret legislacyjny rozszerzył zakres ich obowiązków i kompetencji, a poza tradycyjnymi (zarządzanie rejestrem przedsiębiorstw i promocja lokalnych przedsiębiorstw) nadano nowe ważne funkcje (wsparcie rozwoju lokalnego, promocja innowacji, funkcje regulujące rynek i promocja prostszych rozwiązań prawnych).

 

Izba Handlowa stanowi pomost między rządem a przedsiębiorstwami i pełni dwie podstawowe funkcje:

Promocja i wsparcie:

- Pomoc i zachęcanie do zakładania przedsiębiorstw, wspierania innowacji, transferu technologii, ochrony środowiska i rozwoju infrastruktury, promowania lokalnych doskonałości, dostarczania badań na temat lokalnej gospodarki, przyznawania świadczeń, zachęt kredytowych i finansowania działalności,

- Aktywne uczestnictwo w rozwoju gospodarczym prowincji, stymulowanie lokalnej konkurencyjności przedsiębiorczości i jej internacjonalizacji.

Publiczna administracja:

- Wykonywanie wszystkich czynności administracyjnych (rejestr przedsiębiorstw, certyfikacje) zgodnie z prawem włoskim, promowanie obiektywnych i bezstronnych warunków w umowach handlowych,

- Sprawowanie licznych funkcji administracyjnych na zlecenie Regionu Marche i rządu centralnego, w tym usług wynikających z umów międzynarodowych.

http://www.mc.camcom.it/P42A0C165S13/English-Version.htm
 


Włoska Izba Handlowa w Barcelonie

Włoska Izba Handlowa w Barcelonie jest hiszpańskim stowarzyszeniem typu non-profit z przedsiębiorstwami przemysłowymi i handlowymi, profesjonalistami i handlowcami, którzy chcą aktywnie pracować nad rozwojem stosunków gospodarczych w Europie, zwłaszcza między Włochami a Hiszpanią.

 Aktywna od ponad 100 lat na terenie, Włoska Izba Handlowa w Barcelonie jest oficjalnie uznawana przez rząd włoski jako strategiczny podmiot wspierający współpracę dwustronną i pomoc przedsiębiorcom w ich spółkach stowarzyszonych.

http://www.cameraitalianabarcelona.com/it/


 


Izba Przemysłowo-Handlowa Słowenii, Instytut edukacji biznesowej (CPU)

Izba Handlowo-Przemysłowa Słowenii - Instytut edukacji biznesowej (CPU) jest ośrodkiem edukacji i dostawcą szkoleń dla osób dorosłych, z najdłuższą tradycją i doświadczeniem w rozwoju, organizacji i wdrażaniu profesjonalnych seminariów technicznych, szkoleń, warsztatów, kursów krótko- oraz długoterminowych i innych imprez na potrzeby podmiotów gospodarczych w Słowenii.

http://www.cpu.si/ 


Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa

Dziś największą troską i celem przedsiębiorców zrzeszonych w Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej jest przekształcenie dotychczasowego systemu gospodarczego w taki sposób, aby funkcjonował on na zdrowych zasadach rynku i konkurencji.

Jeszcze zanim doszło w Polsce do demokratycznego zwrotu zapoczątkowanego zwycięstwem wyborczym „Solidarności” 4 czerwca 1989 r., zrodziły się zalążki rozwoju późniejszej, indywidualnej przedsiębiorczości. Wówczas to przedsiębiorcy prywatni, prowadzący działalność gospodarczą w formie spółek prawa handlowego postanowili powołać organizację, która by ich chroniła i reprezentowała. Już wtedy intencją założycieli było powołanie izby gospodarczej, ale ówczesne przepisy nie dopuszczały możliwości istnienia takiej organizacji. Dlatego postanowiono zjednoczyć się w stowarzyszenie. I tak powstało „Wielkopolskie Towarzystwo Gospodarcze – Związek Spółek Zarobkowych”, które po dwóch latach prawdziwej walki o rejestrację, w marcu 1989 r. uzyskało status prawny.

 

Miarą wartości i celowości istnienia każdej organizacji jest jej społeczna i gospodarcza użyteczność. Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa w ciągu pierwszych miesięcy swojego działania uzyskała prestiż i poparcie licznych przedsiębiorstw regionu wielkopolskiego, co pozwoliło jej stworzyć na tym obszarze silne lobby gospodarcze.

 

Cele Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej:

·                Reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych członków Izby,

·                Kultywowanie tradycji wielkopolskiej gospodarności oraz propagowanie i wspieranie przedsiębiorczości obywateli jako podstawy rozwoju ekonomicznego,

·                Udzielanie członkom Izby pomocy w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z obejmowaniem i prowadzeniem przez nich działalności zarobkowej,

·                Współdziałanie z organami państwowymi i samorządowymi w zakresie tworzenia korzystnych warunków działalności gospodarczej,

·                Inspirowanie i rozwijanie współpracy gospodarczej członków Izby z zagranicą,

·                Stanie na straży przestrzegania dobrych obyczajów kupieckich w stosunkach między członkami Izby,

·                Prowadzenie działalności kulturalnej, oświatowo-wychowawczej, szkoleniowej, sportowo-turystycznej i towarzyskiej służącej integracji środowisk gospodarczych,

·                Działanie na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw z regionu Wielkopolski.

http://wiph.pl/