Czas trwania: 01.11.2017-31.10.2019


IN.K.A.M.S. – International Key Account Management & Sales” nº 2017-1-IT02-KA203-036707, współfinansowany z programu Erasmus + Unii Europejskiej, ma na celu zrealizowanie, pilotaż, rozpowszechnienie i usystematyzowanie nowego, opartego na uniwersytetach programu kształcenia, zintegrowanego i opartego o europejskie ramy kształcenia, ukierunkowanego na sprzedaż międzynarodową i zarządzanie kluczowymi klientami, który dzięki zmianie paradygmatu metodologicznego umożliwi rozwój umiejętności w zakresie sprzedaży międzynarodowej i zarządzanie kluczowymi klientami dzięki innowacyjnym, interaktywnym trybom, które można dostosować do potrzeb biznesowych i indywidualnych.

 

Celem projektu jest reagowanie na szereg krytycznych problemów: intelektualne bezrobocie, niedostatek programów dyplomowych na europejskich uniwersytetach dotyczących zarządzania sprzedażą, epizodyczne formy synergii między uniwersytetami i przedsiębiorstwami, których przełamanie stanowi kluczowy czynnik konkurencyjności w strategii ET 2020. Projekt obejmuje opracowanie nowego programu szkoleń, stworzenie OER (otwarte zasoby edukacyjne), zgodnie z pojawiającymi się potrzebami, przeprowadzenie wizytacji firm MŚP w celu zebrania informacji i danych a następnie dzięki organizacji kursów strategicznych, pokierowania MŚP w zakresie poprawy planowania i kontroli procesów sprzedaży, a także zastosowanie innowacyjnych metod nauczania (edukacja filmowa). To powinno zapewnić stworzenie stabilnej wielopodmiotowej sieci doskonałości międzynarodowej, w tym uniwersytetów, centrów doradczych i szkoleniowych, firm i organizacji biznesowych w celu dostosowania programów nauczania do bieżących i przyszłych potrzeb rynku pracy oraz szybkiego reagowania na ewolucję potrzeb gospodarki, przewidywanie przyszłych karier i pomoc w ich kształtowaniu.

 

IN.K.A.M.S. projekt łączy 11 partnerów z 5 krajów UE (Włochy, Hiszpania, Słowenia, Bułgaria i Polska) pochodzących ze środowisk akademickich, szkoleniowych i gospodarczych oraz handlowych organizacji pozarządowych, zdolnych do wykorzystania wspólnie różnorodności sektorowej, geograficznej i techniczno-specjalistycznej, dla tworzenia innowacyjnych modeli, metod i praktyk w dziedzinie edukacji dorosłych.