Konsorcjum składa się z 7 partnerów z 5 krajów.


 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 

Utworzony w 1926 roku Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu należy do ścisłej czołówki polskich uczelni ekonomicznych, a swoją renomę zawdzięcza wysokiej jakości kształcenia oraz pozycji jednego z liderów badań naukowych w zakresie nauk ekonomicznych. Siłą Uczelni jest jej potencjał naukowy, warunki kształcenia oraz orientacja na współpracę z biznesem.

 

Oferta dydaktyczna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu uwzględnia światowe wzorce kształcenia menedżerskiego i najnowsze rozwiązania z zakresu rozwoju myśli ekonomicznej i biznesu. Jako jeden z najstarszych uniwersytetów o tym profilu w Polsce specjalizuje się w kształceniu liderów biznesu, wysoko wykwalifikowanych kadr menedżerskich, ekspertów gospodarczych oraz pracowników służb administracji rządowej i samorządowej. Bogata oferta studiów to 18 kierunków i ponad 50 specjalności. Programy nauczania realizowane przez Uniwersytet cechują się pogłębioną orientacją praktyczną, gdyż od ponad 10 lat Uniwersytet współpracuje z najbardziej prestiżowymi firmami z całej Polski w ramach Klubu Partnera UEP. Eksperci i praktycy biznesu sygnalizują potrzeby rynku pracy w związku ze zmianami gospodarczymi. Ponadto prowadzą zajęcia dla studentów, podczas których dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Wyróżnikiem oferowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu programów nauczania jest również wiązanie nauk o zarządzaniu i ekonomii z najbardziej nowoczesnymi rozwiązaniami z zakresu technologii informacyjnych oraz prawem i naukami społecznymi. Szerszy kontekst nauczania daje studentom UEP rzetelne wykształcenie akademickie, umiejętność poruszania się we współczesnym biznesie i kompetencje wymagane od profesjonalnego menedżera.

 

Uczelnia stanowi ważne centrum badań stosowanych, ekspertyz, analiz oraz konsultacji dla obszaru biznesu, jednostek rządowych i samorządowych. Badania naukowe oraz projekty eksperckie i doradcze prowadzone przez UEP obejmują wszystkie dziedziny ekonomii i praktyki gospodarczej. Uczelnia wyposażona jest w najnowocześniejszą infrastrukturą badawczą. Laboratorium Interdyscyplinarnych Badań Naukowych UEP – InnoUEP składa się z kilku specjalistycznych, tematycznych pracowni badawczych ze wspólną bazą obliczeniową i przechowywania danych. Laboratoria, wyposażone w najnowszy w skali światowej sprzęt i oprogramowanie, stanowią środowisko, w którym prowadzone są interdyscyplinarne badania naukowe.

 

Wysoka pozycja rankingowa i akademicka Uczelni jest w znacznej mierze zasługą świetnie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej. Uniwersytet zatrudnia ponad 500 nauczycieli akademickich, w tym około 140 profesorów. Są to wysokiej klasy dydaktycy i wybitne postaci nauki oraz praktyki gospodarczej.

 

http://ue.poznan.pl/en/

 Danube University Krems

Danube University Krems jest jedną z pionierskich instytucji w Europie w dziedzinie zaawansowanej edukacji uniwersyteckiej oraz wyspecjalizowaną instytucją w sektorze uczenia się przez całe życie. W nauczaniu i badaniach uniwersytet koncentruje się na wyzwaniach społecznych, organizacyjnych i technicznych obecnych czasów i stale opracowuje innowacyjne kursy. Uniwersytet Kształcenia Ustawicznego, koncentruje się w szczególności na połączeniach interdyscyplinarnych i sektorach zorientowanych na przyszłość: oferuje kursy łączące medycynę i zarządzanie, edukację i nowe media lub prawo i nauki społeczne. Najwyższe standardy jakości, naukowe, praktyczne podejście oraz stosowanie innowacyjnych metod nauczania i uczenia się są częścią wszystkich kursów. Danube University Krems nosi znak jakości AQ Austria zgodnie z austriacką federalną ustawą o zapewnianiu jakości w szkolnictwie wyższym.

Uniwersytet w Krems poświęcony jest przede wszystkim badaniom translacyjnym w specjalnych obszarach, takich jak zdrowie i medycyna, badania edukacyjne i uczenie się przez całe życie, integracja europejska, migracja i ekonomia, a także sztuka, kultura i architektura. Wnioski naukowe stanowią podstawę nauczania zorientowanego na praktykę na Uniwersytecie Kształcenia Ustawicznego. Ponadto prowadzone tu badania pozwalają na intensywną współpracę z firmami i innymi instytucjami publicznymi. Trzy wydziały uniwersytetu prowadzą badania, które wykraczają poza granice ich specjalizacji.

W szczególności Departament Zarządzania Wiedzą i Komunikacją (WUK) jest uniwersyteckim Centrum Kompetencyjnym w zakresie badań, praktyki i dalszego kształcenia. W badaniach i nauczaniu WUK ma mocne podstawy w dziedzinie nauki o systemie, komunikacji /wizualizacji, ogólnego zarządzania, innowacji, przedsiębiorczości i rozwoju kompetencji, a także dydaktyki na rzecz trwałej transformacji. Wydział oferuje obecnie 20 programów magisterskich (MBA i MSc), kładąc silny nacisk na interdyscyplinarne perspektywy jako interakcję / wzajemne uczenie się praktyki i nauki. Nasza transdyscyplinarna orientacja w ramach naszych programów szkoleniowych (tj. stosowana w rzeczywistych przypadkach) jest szczególnie wspierana przez trzy transdyscyplinarne laboratoria (1. GovLab Austria we współpracy z rządem Austrii; 2. Zrównoważone środowiska cyfrowe; 3. Zrównoważone zasoby mineralne). Silny nacisk dotyczy umiejętności budowania zdolności, szczególnie w zakresie myślenia systemowego, modelowania systemów i gier strategicznych. Danube University Krems, a zwłaszcza Departament Zarządzania Wiedzą i Komunikacją, mają bogate doświadczenie w dziedzinie transdyscyplinarności w oparciu o 41 projektów na poziomie krajowym i międzynarodowym. Działania w dziedzinie transdyscyplinarności dają niezbędne doświadczenie do opracowania wystarczających mechanizmów współpracy między biznesem a środowiskiem akademickim. Ponadto, to tło zapewnia możliwości projektowania i wdrażania mechanizmów procesu wzajemnego uczenia się. W konsekwencji pozwala to na wzajemne powiązanie osiągnięć w dziedzinie nauki, edukacji akademickiej i praktyki.

 

https://www.donau-uni.ac.at/en/studies/course-overview.html


 

University of Salerno

University of Salerno jest powiązany z najstarszą instytucją akademicką na Starym Kontynencie: Schola Medica Salernitana. Szkoła, założona w VIII wieku naszej ery, osiągnęła swój szczyt między 10 a 13 wiekiem. Misją Uniwersytetu w Salerno jest prowadzenie programów badawczych i edukacyjnych, rozwijanie więzi z otoczeniem przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska, w celu tworzenia, wzbogacania, a jednocześnie oferowania dziedzictwa naukowego i kulturowego, studentom, przedsiębiorstwom, instytucjom i ogólnie całej społeczności. Oferta dydaktyczna UNISA jest jedną z największych i najbardziej zróżnicowanych w południowych Włoszech. Liczne kursy obejmują nauki o życiu i zdrowiu, nauki ścisłe, nauki humanistyczne, prawnicze i ekonomiczno-polityczne oraz inżynieryjne. Oprócz 80 kursów licencjackich i magisterskich, istnieje szeroki wybór kursów podyplomowych, które obejmują kursy dla nauczycieli, kursy podyplomowe i specjalizacyjne, programy doktoranckie, szkoły podyplomowe. „Manifesto degli Studi” Uniwersytetu w Salerno jest aktualizowany co roku na podstawie lokalnego i krajowego scenariusza ekonomiczno-produktywnego oraz na podstawie analizy zapotrzebowania na zatrudnienie. Kluczowy czynnik, który nas wyróżnia i nagradza jako kampus to: ciągła dbałość o centralne położenie studenta. Od 1987 r. Uniwersytet znajduje się w miejscowości Fisciano, kilka kilometrów od Salerno, u zbiegu skrzyżowań autostrad, dzięki czemu jest łatwo dostępny. Uniwersytet to bardzo duży kompleks w ciągłej rozbudowie, obejmujący około 100 000 metrów kwadratowych. Zorganizowany w formie kampusu (składającego się z kampusów Fisciano i Baronissi) Uniwersytet jest wyposażony w sale mieszkalne dla studentów i nauczycieli oraz oferuje nowoczesne udogodnienia i wydajne usługi dydaktyczne, edukacyjne i rekreacyjne. Obecnie liczy około 40 000 studentów z Kampanii, Basilicata, Kalabrii i Apulii.

 

https://web.unisa.it/enUniversity Cote D’Azur

Université Côte d’Azur (UCA) to uczelnia intensywnie prowadząca badania, opierająca się na silnym ekosystemie szkolnictwa wyższego i instytucji badawczych (obserwatorium Côte d’Azur, CNRS, INRIA itp.), która:

- z satysfakcją przyjmuje ponad 30 000 studentów,

- zatrudnia ponad 4 000 osób zaangażowanych w badania w laboratoriach o rankingu A lub A+,

- opiera się na 493 aktywnych partnerstwach w zakresie badań i szkoleń,

- ma duże doświadczenie w zarządzaniu projektami europejskimi (ponad 100) i projektami krajowymi,

- zdobyła 76 krajowych i 48 międzynarodowych nagród naukowych,

- posiada 113 aktywnych patentów i 37 licencji.

W ciągu ostatnich kilku lat UCA zmienił strukturę na dynamiczną i elastyczną organizację w celu zaspokojenia potrzeb społeczeństwa i lepszego przygotowania młodych naukowców i specjalistów do zmieniającego się świata. Rzeczywisty model uniwersytetu UCA opiera się na współpracy transdyscyplinarnej, eksperymentalnym modelu koordynacji badań, szkoleń i innowacji, a także silnym i trwałym partnerstwie z podmiotami sektora prywatnego i lokalnymi decydentami. Aby wdrożyć tę współpracę i zwiększyć przepływ wiedzy w kierunku ekosystemu, podmioty wiedzy UCA, które stanowią kręgosłup uniwersytetu, są ściśle ze sobą powiązane poprzez:

- 5 akademii doskonałości skupiających naukowców z różnych dyscyplin w następujących obszarach: 1/Sieci, społeczeństwo informacyjne i cyfrowe, 2/Złożone systemy, 3/Przestrzeń kosmiczna, Środowisko, Ryzyko i odporność, 4/Złożoność i różnorodność żywych systemów, 5/ Społeczeństwa ludzkie, pomysły i środowiska,

- 8 szkół wyższych, tworzących kontinuum między szkoleniem a badaniami,

- 4 instytuty innowacji i partnerstwa łączące ekosystem akademicki z przedsiębiorstwami i innymi zewnętrznymi zainteresowanymi stronami: 1/Inteligentne terytorium, zapobieganie i zarządzanie ryzykiem, 2/Zdrowie, dobre samopoczucie i starzenie się, 3/Cyfrowe wyzwanie, 4/Aromaty i zapachy.

Opierając się na innowacyjnym podejściu obejmującym praktyki integracyjne, oparte na współpracy, UCA ma ambicję odgrywać znaczącą rolę w tworzeniu wyjątkowych warunków do doskonałości, co prowadzi do pojawienia się najnowocześniejszych badań, nauki na najwyższym poziomie i przyszłych innowacji, które będą napędzać główne transformacje gospodarcze i społeczne.

W ostatnich latach innowacyjne podejście opracowane przez UCA było nagradzane za pomocą różnych dotacji uzyskanych na poziomie krajowym, takich jak między innymi:

- w 2016 r. UCA wygrał grant IDEX (500 mln EUR), krajowy konkurs na wyłonienie ograniczonej liczby Campusów doskonałości zdolnych konkurować z najlepszymi uniwersytetami na świecie (10% uniwersytetów francuskich),

- w 2019 r. UCA wygrał grant 3IA, krajowy konkurs na utworzenie 4 interdyscyplinarnych instytutów sztucznej inteligencji (3IA), a także program krzeseł na bardzo wysokim poziomie i wsparcie dla doktorantów w celu zmobilizowania całego francuskiego potencjału w Sztucznej inteligencji.

Na poziomie europejskim doskonałość badawcza ekosystemu UCA jest również uznawana w ramach kilku grantów ERC i projektów Marie S.Curie, w tym programu CoFunduszu. Nasza społeczność badawcza uczestniczyła również jako koordynatorzy lub partnerzy w kilku projektach Filara 2 H2020.

UCA jest również bardzo aktywna w programie Erasmus + poprzez projekty budowania potencjału, projekty partnerstwa strategicznego, międzynarodowe projekty mobilności.

 

http://univ-cotedazur.fr/en#.XmpsmOhdnQQ


 

EFMD

EFMD jest największym europejskim stowarzyszeniem z siedzibą w Europie w dziedzinie zapewniania jakości i rozwoju zarządzania, z 937 członkami ze środowisk akademickich i biznesowych z 91 krajów na całym świecie. EFMD jest uznawany na całym świecie jako jednostka akredytująca certyfikująca edukację w zakresie zarządzania jakością poprzez swoje etykiety akredytacyjne dla instytucji (EQUIS), programów (EPAS), kursów online (EOCCS) korporacyjnych programów uczenia się (CLIP), programów rozwoju mechanizmów zapewniania jakości (EDAF) i oceny skutków (BSIS). EFMD publikuje „Przewodnik przedsiębiorcy dotyczący budowania udanego biznesu” zawierający porady od setek właścicieli firm w 14 krajach. Członkowie korporacyjni i akademiccy EFMD uczestniczą w 7 grupach zainteresowań dotyczących umiejętności i uczenia się w miejscu pracy, a wyniki są często publikowane i promowane na całym świecie. Poprzez członkostwo EFMD ma dostęp do dużej grupy ekspertów w dziedzinie cyfrowych umiejętności i przedsiębiorczości. Wielu z nich jest często prelegentami na ponad 15 dorocznych konferencjach międzynarodowych organizowanych przez EFMD w UE i na całym świecie, docierając do ponad 30 000 pracowników akademickich i pozaakademickich.

 

https://efmdglobal.org/CONFORM - Consulenza, Formazione e Management S.c.a.r.l.

CONFORM - Consulenza, Formazione e Management S.c.a.r.l. działa od 1995 r. na poziomie krajowym i międzynarodowym, promując i realizując ważne projekty badawcze oraz plany szkoleniowe z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie tradycyjnej edukacji i e-learningu, zapewniając doradztwo i pomoc techniczną przedsiębiorstwom i sektorowi publicznemu, przy wsparciu ekspertów i skonsolidowanego zespołu trenerów, konsultantów, profesjonalistów, menedżerów i przedsiębiorców, posiadających szerokie doświadczenie.

http://conform.it/Fundacja Partnerzy dla samorządu

Fundacja „Partnerzy dla samorządu” to polska organizacja pozarządowa działająca od 2001 roku. Głównym obszarem pracy jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz pomoc władzom lokalnym i przedsiębiorcom we wdrażaniu zaawansowanych metod zarządzania, systemów i narzędzi IT, promocji, działań społecznych i inni. W ciągu lat współpracy z samorządami i biznesem Fundacja uzyskała ogromną wiedzę na temat ich potrzeb i możliwości. Koncentruje się przede wszystkim na zachęcaniu władz lokalnych do działań na rzecz poprawy jakości życia ich obywateli, a także poprawie rozwoju gospodarczego i społecznego, wspieraniu wdrażania innowacyjnych rozwiązań biznesowych związanych z internacjonalizacją przedsiębiorstw i systemów zarządzania dla MŚP. Ważną dziedziną działalności jest opracowywanie narzędzi informatycznych dla gmin i przedsiębiorstw. W ostatnich latach Fundacja opracowała oprogramowanie do zarządzania inwestycjami w gminach. Obecnie pracuje na platformie szkoleniowej online, wykorzystując wirtualną rzeczywistość do celów szkoleniowych. Fundacja współpracuje z wieloma badaczami zajmującymi się rozwojem lokalnym i biznesowym, a w szczególności przedsiębiorczością, tworzeniem sieci, budowaniem zdolności organizacyjnych, wdrażaniem strategii internacjonalizacji, narzędziami informatycznymi wspierającymi zarządzanie zasobami ludzkimi.

 

http://www.partners.org.pl/index.php/pl/