Na podstawie Statutu NSZZ "Solidarność" i Uchwały nr 5 XIX KZD ws. działalności finansowej Związku § 1 p.3 i § 2 p.1 Komisja Uczelniana NSZZ „Solidarność” uchwaliła, że z dniem 1 października 2018 roku zostaje ustalona składka członkowska w wysokości 5 zł miesięcznie dla emerytów, rencistów, osób przebywających na zasiłkach i świadczeniach przedemerytalnych oraz osób przebywających na urlopach bezpłatnych – w tym wychowawczych.

Osoby opłacające miesięczną składkę uprawnione są do pomocy Związku w sytuacjach losowych, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale finansowej Krajowego Zjazdu Delegatów, o której mowa w § 69 Statutu.

Członek Związku nabywa prawa do zasiłku po 6-miesięcznym nieprzerwanym okresie przynależności do NSZZ “Solidarność” i opłacaniu składek. Na tej podstawie członkowi związku przysługują:


- zasiłki statutowe:

  • zasiłek z tytułu urodzenia dziecka,
  • zasiłek z tytułu adopcji dziecka,
  • zasiłek z tytułu śmierci członka Związku,
  • zasiłek z tytułu śmierci członka rodziny wypłacany wszystkim uprawnionym członkom Związku, w przypadku zgonu: współmałżonka, rodziców, teściów, dziecka lub innej osoby będącej na wyłącznym utrzymaniu osoby występującej o zasiłek.

- zapomogi,

- dofinansowanie do wycieczek organizowanych przez Związek.

 

Składkę można opłacić w sekretariacie mieszczącym się w Gmachu Głównym UEP (al. Niepodległości 10), pok.132, I piętro lub na konto Związku:

 

Santander Bank Polska S.A. nr 26 1090 1359 0000 0001 0496 4667

z dopiskiem:  264 - imię i nazwisko, za okres od…do….

 

Osoby w trudnej sytuacji finansowej mogą złożyć wniosek o zmniejszenie składki członkowskiej lub zawieszenie na okres 6 miesięcy. Okres, na który udzielono zezwolenia na obniżenie składki członkowskiej lub jej zawieszenie, może zostać wydłużony na wniosek ponownie złożony przez zainteresowanego członka Związku. Wnioski rozpatruje się indywidualnie. Kopie decyzji dotyczących obniżenia składki  przekazane są do Zarządu Regionu.