Warunki przyjęcia:

Program MBA Poznań-Atlanta jest programem executive, stąd kandydaci zobowiązani są do przejścia kilkuetapowej rekrutacji.

Wymogi przyjęć do Programu MBA Poznań-Atlanta zostały zdefiniowane w sposób zapewniający przyjęcie na studia zróżnicowanej grupy osób, w której każdy spełnia podstawowe kryteria studenta executive MBA, wynikające z wymogów poszczególnych przedmiotów realizowanych podczas studiów.

Każdy kandydat rozpatrywany jest w indywidualny sposób podczas testów i rozmów kwalifikacyjnych.

Wymogi kwalifikacyjne:


 • Ukończone studia wyższe (tytuł zawodowy mgr lub jego ekwiwalent)
 • Biegła znajomość języka angielskiego
 • Minimum 6 lat doświadczenia zawodowego na samodzielnym stanowisku menedżerskim

KRYTERIA PRZYJĘĆ (dotyczy edycji XXV 2019-2021):

 • dostarczenie kompletu dokumentów (termin ustalany indywidualnie z Biurem MBA)
 • pozytywny rezultat procedury kwalifikacyjnej (termin ustalany indywidualnie z Biurem MBA), która obejmuje:
  test sprawdzający znajomość języka angielskiego
  test sprawdzający predyspozycje do studiów executive MBA
  rozmowę kwalifikacyjną w języku angielskim

Ważne terminy

Początek zajęć dla Studentów XXV edycji (Orientation Session): 5-6 październik 2019

Opłaty:

Opłata rekrutacyjna: 500 PLN
Opłata semestralna: 12 000 PLN
Opłata łączna: 48 000 PLN

Opłata semestralna powinna zostać uiszczona w ciągu pierwszego miesiąca zajęć bieżącego semestru.

Opłata semestralna zawiera:

 • czesne semestralne
 • materiały dydaktyczne, podręczniki i case studies
 • sesje wyjazdowe (z wyjątkiem kosztów sesji w Stanach Zjednoczonych)
 • przerwy kawowe i lunche podczas zjazdów
 • indywidualne opieka podczas przygotowywania projektów menedżerskich

Istnieje możliwość uiszczania płatności za studia w mniejszych ratach (po otrzymaniu zgody Dyrektora Programu). W takim wypadku opłaty za dany semestr powinny być uiszczone najpóźniej do końca bieżącego semestru.

Wymagane dokumenty:

Wymagane jest dostarczenie następujących dokumentów (skanów na adres mailowy lub oryginałów poprzez wysyłkę pocztą tradycyjną):

- formularz aplikacyjny (wzór)
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
- zaświadczenie potwierdzające doświadczenie zawodowe (zaświadczenie z aktualnego miejsca pracy)
- podanie (skierowane do JM Rektora UEP) o przyjęcie do Programu MBA Poznań-Atlanta (wzór)
- dwa listy referencyjne (po polsku lub angielsku) wraz z danymi kontaktowymi osoby, które je wystawiła
- dwie fotografie (30x 40mm)
- kserokopię dowodu osobistego lub paszportu
- oświadczenie o zapoznaniu z regulaminem studiów UEP (wzór)
- zobowiązanie do terminowego wnoszenia opłat w przypadku przyjęcia na studia i ich podjęcia (wzór)
- oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych (pobierz)
Szczegółowa informacja dt. wykorzystania danych osobowych w procesie rekrutacji (pobierz)

Dokumenty powinny zostać przesłane na adres mailowy (mba@ue.poznan.pl) lub na poniższy adres:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Biuro Programu MBA Poznań-Atlanta
Al. Niepodległości 10, pokój 404A
61-875 Poznań