Program Studiów FIRB

 • Podstawy rachunkowości finansowej i zarządczej
 • Rachunkowość budżetowa
 • Warsztaty z rachunkowości budżetowej
 • Sprawozdawczość budżetowa i finansowa
 • Metody badania sprawozdań finansowych i sprawozdań z wykonania budżetu
 • Finanse publiczne
 • Podatki
 • Podstawy audytu i kontroli
 • Zwrotne źródła finansowania zadań publicznych
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Fundusze unijne 
 • Zamówienia publiczne
 • Seminarium podyplomowe