Studia rozpoczną się w październiku 2021 r. i będą trwały dwa semestry


Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w piątki i soboty, raz lub 2 razy w miesiącu w formule mieszanej - część zajęć zostanie przeprowadzona w siedzibie Uczelni, część natomiast za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną). Jeśli wymagać będzie tego sytuacja epidemiczna, wszystkie zajęcia zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem  metod i technik kształcenia na odległość


Opłata za studia: 3.250 zł *

*Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi 2.600 zł. Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:1) w przypadku płatności jednorazowej w wysokości 3.250 zł (lub 2.600 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):- opłatę należy wnieść w terminie do dnia 5 października 2021 r.2) w przypadku płatności w dwóch równych ratach po 1.625 zł (lub 1.300 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r. - II rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r. 3) w przypadku płatności w czterech  ratach  3 raty po 800 zł każda, czwarta  rata 850 zł (lub 3 raty po 640 zł każda  i czwarta rata 680 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r.- II rata płatna do dnia 15 grudnia 2021 r.- III rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.- IV rata płatna do dnia 15 kwietnia 2022 r. 
Uwaga!
Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala Rektor. 

Warunki postępowania rekrutacyjnego :
O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych. Można tego dokonać osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Dokumenty aplikacyjne:
  • wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
  • kwestionariusz osobowy,
  • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,
  •  oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,
  •  oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku osobistego składania dokumentów w BSP dyplom lub odpis dyplomu można przedstawić do skopiowania przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP; nie można natomiast do BSP przesyłać samodzielnie wykonanych kopii, gdyż kopie wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika BSP),
  •  kserokopia aktu małżeństwa – jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych
Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.


Miejsce składania dokumentów
Dokumenty na VI edycję studiów należy złożyć listownie, ewentualnie osobiście, w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w terminie podanym podczas rejestracji w systemie. 

Uwaga!
Ze względu na epidemię COVID-19 zalecaną formą złożenia dokumentów jest przesłanie ich drogą pocztową. W razie potrzeby osobistego złożenia dokumentów, prosimy o wcześniejsze sprawdzenie godzin przyjmowania dokumentów w sekcji ”Biuro Studiów Podyplomowych -Kontakt”.  

Listownie:
Biuro Studiów Podyplomowych Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Al. Niepodległości 1061-875 Poznań
z dopiskiem Studia Podyplomowe Organizacjia i zarządzanie w administracji publicznej - dla służb mundurowych 

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych

ul. Towarowa 55, III  piętro , p. 3.4