Studia podyplomowe "Zamówienia publiczne"

Problematyka zamówień publicznych należy niewątpliwie do bardzo złożonych zagadnień, co związane jest z koniecznością współdziałania podmiotów należących do sektora finansów publicznych z podmiotami sektora prywatnego. Stosowanie Prawa zamówień publicznych wymaga nie tylko dogłębnej znajomości przepisów prawnych, ale także praktycznych rozwiązań stosowanych w tym obszarze. Niezwykle pomocna jest także znajomość najczęściej występujących problemów w stosowaniu poszczególnych przepisów prawnych oraz praktycznych sposobów ich rozwiązania. Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych nabiera szczególnego znaczenia dla podmiotów ubiegających się o środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.    

Podczas zajęć omawiane będą zapisy dotychczas obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) oraz nowa ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019), która wejdzie w życie od 1 stycznia 2021 roku.

Szczegółowo przedstawiona zostanie będzie między innymi kwestia komunikacji w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; przeprowadzanie postępowania za pomocą platform internetowych. Omówione zostaną praktyczne aspekty komercyjnych platform internetowych (zakupowych) dedykowanych do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz publicznego portalu - narzędzia: "miniPortal" i powstającej platformy e-Zamówienia (mającej funkcjonować wraz z wejściem w życie nowej ustawy Pzp - w dniu 01.01.2021 r.).

 

Cele studiów:

Celem studiów podyplomowych "Zamówienia publiczne" jest kształcenie specjalistów w dziedzinie zamówień publicznych i przekazanie praktycznych umiejętności organizowania procesu zamówień publicznych. Podczas studiów słuchacze poznają zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej zasady i tryby udzielania zamówień publicznych. Proces kształcenia będzie prowadzony na gruncie prawa zarówno polskiego, jak i europejskiego.


Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone będą przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, posiadającą wieloletnie, bogate doświadczenie w obszarze zamówień publicznych zdobyte w trakcie obsługi podmiotów zarówno ze strony zamawiających, jak i wykonawców. Wykładowcami studiów są również specjaliści w zakresie finansów publicznych, radcy prawni specjalizujący się w dyscyplinie finansów publicznych i audytorzy wewnętrzni. Kadra dydaktyczna posiada zarówno wyspecjalizowaną wiedzę praktyczną, jak i umiejętności dydaktyczne pozwalające na efektywne przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności.


Adresaci studiów:

Adresatami studiów są osoby z wyższym wykształceniem (licencjackim, inżynierskim, magisterskim), zainteresowane tematyką zamówień publicznych. Studia przeznaczone są dla osób zawodowo zajmujących się procedurami zamówień publicznych, które poprzez podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu zamówień publicznych chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Oferta skierowana jest również do osób planujących podjęcie pracy, w której niezbędne jest posiadanie wiedzy i umiejętności praktycznych oferowanych w programie studiów. Adresatami studiów są także osoby zatrudnione w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), przedsiębiorstwach użyteczności publicznej (szpitalach, zakładach opieki zdrowotnej, zespołach szkół, przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej).