Cele studiów:

Głównym celem studiów jest przekazanie i pogłębianie wiedzy oraz kształtowanie umiejętności w zakresie przeprowadzania analiz rynkowych i strategicznych stanowiących podstawę budowy i aktualizacji strategii rozwoju przedsiębiorstw, a także strategii konkurowania, kooperacji, w warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia. Następować będą rozważania konsekwencji dynamicznych zmian warunków działania dla wymogów w zakresie elastyczności wyborów strategicznych i ich wdrażania oraz kultury organizacyjnej i systemów informacyjnych. Efekty kształcenia na studiach podyplomowych dotyczą różnych aspektów zarządzania strategicznego. Ponadto celami szczegółowymi są:
- zaprezentowanie procesu formułowania i realizowania strategii, zaznajomienie słuchaczy z różnymi jej rodzajami (strategie korporacji, strategie rozwoju przedsiębiorstw, strategie konkurowania, strategie relacyjne),
- zwrócenie uwagi na istotną rolę analiz strategicznych w procesie planowania, wdrażania i kontrolowania strategii w dynamicznych warunkach działania, w tym zapoznanie słuchaczy z wybranymi metodami analizy otoczenia i diagnozy wnętrza organizacji z uwzględnieniem związków rekursywnych,
- ukształtowanie słuchaczy w zakresie umiejętności oceny roli przedsiębiorstwa w otoczeniu rynkowym oraz wnioskowania o potencjalnych wyborach strategicznych dotyczących celów, strategii rozwoju i działania względem podmiotów z otoczenia konkurencyjnego,
- wskazanie na potrzebę stałego monitorowania efektów zrealizowanych strategii rozwoju,
- zaprezentowanie nowoczesnych narzędzi analizy danych o otoczeniu i  przedsiębiorstwie,
- rozwinięcie umiejętności raportowania oraz wzmocnienie kompetencji społecznych w zakresie komunikacji interpersonalnej,
- wykazanie znaczenia cech kultury organizacyjnej dla skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem oraz systemu wczesnego ostrzegania. 


Adresaci studiów:

Studia podyplomowe Analizy rynkowe i strategiczne skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji i rozwijaniem umiejętności w zakresie strategicznych analiz rynkowych, a w szczególności do obecnych i przyszłych:
- menedżerów wyższego i średniego szczebla, pragnących zdobyć lub udoskonalić umiejętności podejmowania optymalnych decyzji w różnych warunkach otoczenia,
- menedżerów i pracowników odpowiedzialnych za wdrażanie i kontrolowanie strategii przedsiębiorstwa/ instytucji,
- pracowników średniego i niższego szczebla odpowiedzialnych za badania i analizy oraz raportowanie wyników przeprowadzonych analiz,
- właścicieli przedsiębiorstw,
- pracowników przedsiębiorstw/ instytucji. Studia są przeznaczone dla osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych (zarówno ekonomicznych, jak i nieekonomicznych), tj. posiadają tytuł zawodowy licencjata lub magistra (albo równorzędny).