Dlaczego warto studiować Statystyczną analizę danych w administracji i biznesie?


Coraz większa złożoność procesów gospodarczych i społecznych wymaga odpowiedniego przygotowania w zakresie ich analizy. Rola dzisiejszego analityka to nie tylko konieczność śledzenia aktualnych trendów rynkowych, ale przede wszystkim umiejętność posługiwania się odpowiednimi narzędziami i metodami analizy olbrzymiej ilości danych. Przekrojowa prezentacja najważniejszych sposobów i technik analitycznych, od najbardziej podstawowych elementów wnioskowania statystycznego do bardziej zaawansowanych metod prognostycznych i klasyfikacji danych, pozwoli słuchaczom zrozumieć ideę i ważność badań statystycznych w dzisiejszym życiu gospodarczym oraz  da praktyczną wiedzę jak skutecznie stosować poznane metody. Nabyte umiejętności czerpania wiedzy z danych statystycznych przydadzą się nie tylko w biznesie, ale też w planowaniu działań administracji publicznej jak i prowadzeniu badań naukowych. Kwalifikacje jakie uzyskają słuchacze studiów należą dziś do jednych z ważniejszych, aby sprawnie radzić sobie z tak dużą ilością wszechobecnej informacji.

Na studiach prezentowane są najważniejsze metody statystycznej analizy danych od strony teoretycznej, zaś nauka obsługi popularnych programów analitycznych (Statistica, SPSS, Excel, R-Studio) pozwala na praktyczne wdrożenie poznanych technik do pracy z konkretnymi danymi. Podczas zajęć omawiane są różnorakie przykłady zastosowań tych metod, począwszy od wykorzystania technik wnioskowania statystycznego w badaniach sondażowych, przez modelowanie i prognozowanie procesów gospodarczych, a skończywszy na metodach klasyfikacji oraz data-mining - wydobywania wiedzy z dużej ilości danych. 

Dodatkowo uczestnicy studiów otrzymają roczne licencje programów statystycznych wykorzystywanych na UEP oraz dostęp do platformy moodle z wieloma materiałami naukowymi (prezentacje, skrypty, pliki z danymi itp.).

Cel studiów:Głównym celem i zadaniem studiów jest przekazanie słuchaczom nowoczesnej, kompleksowej i praktycznej wiedzy na temat gromadzenia, przetwarzania i analizowania danych statystycznych w administracji i biznesie. Ważnym elementem zajęć jest prezentacja specjalistycznych programów komputerowych, w szczególności Statistica i SPSS* oraz pomocniczo Excel i R-Studio.

Poznanie zaawansowanych metod badawczych pozwoli uczestnikom studiów na skuteczne wdrożenie ich do swojej działalności zawodowej, zaś wymiana doświadczeń i opinii między wykładowcami a praktykami umożliwi stałą kontrolę treści i sposobu prezentowania poruszanych zagadnień.


Obszary, na których się koncentrujemy to:

- modelowanie i prognozowanie procesów gospodarczych z wykorzystaniem metod analizy regresji, dynamiki oraz sztucznych sieci neuronowych,

- techniki analizy statystycznej wielu zmiennych (analiza skupień, drzewa klasyfikacyjne, analiza czynnikowa),

- nauczenie się obsługi dwóch najpopularniejszych programów do analiz statystycznych - Statistica oraz SPSS,

- automatyzacja obliczeń oraz tworzenie własnych formuł kalkulacyjnych w oparciu o język VBA w Excelu oraz skrypty w programie R-Studio.


Adresaci studiów:

Pracownicy jednostek administracji publicznej oraz przedsiębiorstw sektora publicznego i prywatnego, do których obowiązków należy gromadzenie i przetwarzanie zbiorów danych oraz kandydaci na takie stanowiska.
O przyjęcie na studia mogą ubiegać osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych wszystkich typów uczelni, zarówno ekonomicznych jak i nieekonomicznych.