Czas trwania studiów: dwa semestry (od października 2019 r. do września 2020 r.)
Organizacja zajęć będzie dostosowana do charakteru kształcenia zaocznego - zajęcia będą realizowane w czasie dwudniowych zjazdów, raz lub dwa razy w miesiącu w piątki (po godz. 16:20) i soboty. 

Sprawdź również

Zarządzanie Projektami - narzędzie dla praktyków - dowiedz się więcej

Metodyki i metody zarządzania projektami - dowiedz się więcej

Menedżer projektów Employer Branding - dowiedz się więcej


Ramowy program przedmiotowy:


1. PODSTAWY ZARZĄDZANIA - istota organizacji, pojęcie zarządzania, organizacja przedsiębiorstwa, struktury organizacyjne, systemowe podejście w zarządzaniu.


ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 • uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw – obecnie i w przeszłości,
 • konsekwencje uwarunkowań dla przedsiębiorstw,
 • natura i funkcje zarządzania,
 • proces zarządzania – aspekty praktycznie użyteczne,
 • narzędzia zarządzania,
 • wymagania względem zarządzania i menedżerów,
 • sposoby podejmowania skutecznych decyzji.


2. ORGANIZACJA I PLANOWANIE PROJEKTU - organizacja projektu (istota zarządzania projektami fazy projektu, struktura organizacyjna a zespoły projektowe, priorytety wymagań), planowanie wstępne oraz szczegółowe w zarządzaniu projektami (stawianie celów, struktura podziału zadań, harmonogramowanie - Gantt, metoda ścieżki krytycznej CPM, karty projektu, budowanie planu projektu), inne metody w zarządzaniu projektami.


ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 • podejścia i metodyki zarządzania projektami (PMI, Prince2, IPMA, APM),
 • wady i zalety metodyk zarządzania projektami,
 • zarządzanie projektami wg metodyki PMI, certyfikacje dostępne w PMI,
 • cykl życia projektów wg UE,
 • pojęcie projektu i zarządzania projektami,
 • trójkąt ograniczeń projektowych,
 • składniki doskonałości w zarządzaniu projektami,
 • organizacja zarządzania projektami (PM – Project Manager, PSO – Project Support Office),
 • proces zarządzania projektami (koło PDCA, planowanie wstępne, cele projektu, analiza ryzyka, analiza interesariuszy, struktura podziału prac, zarządzanie czasem w projekcie, zespół projektowy),
 • dokumentacja projektowa,
 • zarządzanie informacją, marketing projektu.


3. ZARZĄDZANIE ZESPOŁAMI W PROJEKCIE - budowa i organizacja zespołu, podział ról, warunki efektywnego funkcjonowania zespołu, rozwój zespołu, potrzeby zespołu, utrzymanie zespołu, podstawowe problemy pracy zespołów, mocne strony grupowego podejmowania decyzji, kreatywność w pracy zespołowej, istota heurystyki, kreatywności i twórczego zarządzania, determinanty i bariery kreatywności w miejscu pracy, twórcze rozwiązywanie problemów, stymulowanie kreatywności, wybrane metody twórczego myślenia: burza mózgów, synektyka, ekspercka, morfologiczna.


ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 • personalna struktura projektu,
 • społeczne zadania kierownika projektu,
 • obszary zarządzania zespołem projektowym,
 • predyspozycje członków zespołów projektowych, angażowanie pracowników,
 • poszukiwanie kompetencji w strukturze projektu,
 • obszar ryzyka personalnego w projekcie,
 • metody selekcji kandydatów do projektu,
 • sposoby oceny kandydata do pracy w projekcie,
 • ocena rozwoju zespołu projektowego,
 • identyfikacja ról zespołowych,
 • ocena stanowiska pracy i profil kwalifikacyjny,
 • dobór kadr (etapy doboru kadr, istota i funkcje rekrutacji),
 • istota, cele i zasady motywowania,
 • istota kreatywnego zarządzania i twórczego myślenia (metody heurystyczne).


4. KOMUNIKACJA W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI - komunikacja wewnętrzna w organizacji, komunikacja formalna i nieformalna, efektywna komunikacja w zarządzaniu projektami.


ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 • różnice kulturowe w zarządzaniu i komunikacji projektowej – istota, zadania i relacje, różnice w praktyce biznesowej,
 • komunikacja w projekcie,
 • komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie,
 • formalizacja komunikacji w projekcie – zasady współpracy,
 • planowanie komunikacji w zespole projektowym.


5. STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI


ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 • projekty a misja i cele przedsiębiorstwa,
 • wizja organizacji, obszary formułowania wizji,
 • relacje między pojęciami wizji i misji,
 • otoczenie przedsiębiorstwa (metody analizy otoczenia przedsiębiorstwa)
 • analiza interesariuszy,
 • analiza wnętrza organizacji (analiza zasobów, kompetencji i umiejętności przedsiębiorstwa, bilans strategiczny, analiza kluczowych czynników sukcesu, łańcuch tworzenia wartości),
 • analiza SWOT,
 • istota zarządzania strategicznego, podstawowe składniki strategii,
 • rodzaje projektów strategicznych,
 • ocena zgodności projektów ze strategią.


6. KSZTAŁTOWANIE POTENCJAŁU KIEROWNIKA PROJEKTU - komunikacja interpersonalna przy realizacji projektu, organizacja czasu pracy własnej, radzenie sobie ze stresem, rozwiązywanie konfliktów, asertywność, negocjacje, podstawy motywacji.


ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 • komunikacja interpersonalna (proces komunikacji, reguły komunikacji, filtry percepcji, efektywność komunikacji),
 • komunikacja niewerbalna,
 • zarządzanie czasem, planowanie pracy,
 • metody przezwyciężania stresu,
 • sposoby rozwiązywania konfliktów.


7. LIDER W ZESPOLE PROJEKTOWYM - istota przewodzenia, lider a menedżer, cechy liderów, kierowanie pracą zespołów, rozwój osobisty, samorozwój, psychologiczna rola liderowania.


ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 • istota kierowania zespołem,
 • cechy, zadania, funkcje lidera i managera,
 • osobowość lidera, nawyki skutecznego działania, samorozwój lidera,
 • komunikacja, perswazja w pracy zespołu,
 • motywowanie współpracowników,
 • zespół a grupa,
 • dysfunkcje w pracy zespołu,
 • podejmowanie decyzji,
 • sytuacje trudne i konfliktowe,
 • kobieta jako lider,
 • etyka w pracy zespołowej.


8. ZARZĄDZANIE ZMIANAMI - źródła, czynniki i rodzaje zmian w przedsiębiorstwie, czym jest zarządzanie zmianą, zmiana jako proces, badanie potencjału organizacyjnego przedsiębiorstwa dla potrzeb zmian, uwarunkowanie realizacji zmian, zachowanie ludzi w procesie zmian


ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 • istota i rodzaje zmian,
 • K. Lewin i proces zmian organizacyjnych,
 • doskonalenie organizacji,
 • ludzie w procesie zmian,
 • bariery w zarządzaniu zmianami.


9. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKTACH - cele zarządzania ryzykiem, techniki identyfikacji ryzyka, proces zarządzania ryzykiem.


ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 • istota ryzyka,
 • zarządzanie ryzykiem wg metodyki PMI,
 • planowanie zarządzania ryzykiem,
 • matryca analizy ryzyka,
 • identyfikacja najczęstszych rodzajów ryzyka  w zarządzaniu projektami, źródła ryzyka w projekcie, techniki identyfikacji ryzyka,
 • analiza ryzyka (jakościowa, ilościowa), planowanie reakcji na ryzyko w projekcie,
 • zarządzanie ryzykiem, monitorowanie i kontrola ryzyka w projekcie,
 • prewencja ryzyka, sposoby ograniczania prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka w projekcie.


10. FINANSOWE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI - sprawozdania finansowe związane z projektem, efektywność ekonomiczna inwestycji, stopa zwrotu z projektu, analiza wrażliwości projektu na zmiany czynników rynkowych, ocena rentowności projektu, budżetowanie projektu.


ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 • wartość pieniądza w czasie,
 • sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych),
 • analiza progu rentowności,
 • analiza finansowa, analiza dynamiki i struktury, wskaźniki jako syntetyczne miary oceny sytuacji finansowo-majątkowej,
 • koszty i struktura kapitału,
 • ocena opłacalności inwestycji rzeczowych,
 • planowanie finansowe.


11. NARZĘDZIA INFORMATYCZNE W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI - MS Project


ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 • zarządzanie projektami w MS Project,
 • współpraca MS Project Standard z innymi aplikacjami
 • budowanie harmonogramu,
 • opracowanie kalendarza projektu,
 • tworzenie listy i struktury zadań,
 • określenie rodzajów zależności między zadaniami,
 • wprowadzenie informacji o ograniczeniach zewnętrznych,
 • metoda ścieżki krytycznej (CPM),
 • dodatkowe zagadnienia budowania harmonogramu,
 • definiowanie zasobów (rodzaje zasobów w Microsoft Project, tworzenie zespołu projektowego, dodawanie zasobów materiałowych i kosztowych, właściwości i edycja zasobów),
 • zarządzanie przydziałami zasobów,
 • narzędzia śledzenia postępów prac (pojęcie planów bazowych, aktualizacja postępów prac, praktyczne wskazówki do aktualizacji postępów prac),
 • sposoby raportowania przebiegu projektu.


12. PRAWNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI


ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 • zawieranie umów (oświadczenie woli; chwila złożenia oświadczenia woli; wykładnia oświadczeń woli; skutki czynności prawnych; forma czynności prawnych; rygor zachowania formy czynności prawnej; zastrzeżenia umowne dotyczące formy prawnej; zmiana, wypowiedzenie, odstąpienie od umowy; zawarcie umowy; tryb zawarcia umowy; chwila i miejsce zawarcia umowy; pismo potwierdzające; warunek; termin)
 • zobowiązania umowne (swoboda umów; sposób wykonania umowy; należyta staranność; zobowiązania solidarne; zobowiązania podzielne i niepodzielne; umowa przedwstępna; zadatek a zaliczka; umowne prawo odstąpienia a wypowiedzenie umowy; wykonywanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych; odpowiedzialność za szkodę; odszkodowanie; kara umowna; zwłoka a opóźnienie; odsetki za opóźnienie; rękojmia za wady; gwarancja jakości; rozstrzyganie sporów)


13. SEMINARIUM PODYPLOMOWEEgzaminy z przedmiotów:

 • Strategiczne zarządzanie projektami,
 • Finansowe aspekty zarządzania projektami,
 • Zarządzanie zespołami w projekcie,
 • Organizacja i planowanie projektu,
 • Komunikacja w zarządzaniu projektami.

Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym obejmującym obronę pracy podyplomowej.