Czas trwania studiów (VIII edycja): dwa semestry (od marca 2020 r. do lutego 2021 r.).
Organizacja zajęć będzie dostosowana do charakteru kształcenia zaocznego - zajęcia będą realizowane w czasie dwudniowych zjazdów, raz lub dwa razy w miesiącu w piątki (po godz. 16:20) oraz soboty.
W okresie wakacyjnym (lipiec i sierpień) zajęcia dydaktyczne nie odbywają się.

Dlaczego warto studiować: Zarządzanie Projektami - narzędzie dla praktyków


Sprawdź również:

Zarządzanie projektami - dowiedz się więcej

Metodyki i metody zarządzania projektami - dowiedz się więcej

Menedżer projektów Employer Branding - dowiedz się więcej


Dynamika współczesnego otoczenia gospodarczego, przejawiająca się jego złożonością, zmiennością oraz niepewnością, wpływa w coraz szerszym zakresie na funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw. W otoczeniu biznesowym pojawia się coraz więcej pomysłów, konkurentów, zasobów oraz ograniczeń, zgłaszane są nowe, często unikatowe potrzeby konsumentów, co przyczynia się m.in do skracania cyklu życia większości produktów. Powoduje to, że współczesne przedsiębiorstwa stają się coraz częściej organizacjami projektowymi, których zarządzanie sprowadza się do realizowania oraz koordynowania wielu projektów w warunkach ograniczonych zasobów. Szybkie tempo rozwoju gospodarczego w połączeniu z rozwojem technologicznym wpływają więc na sposób prowadzenia projektów, związanych m.in. z opracowywaniem produktów, systemów lub procesów przeznaczonych na rynki o zróżnicowanym zasięgu. Opisane tendencje wskazują na konieczność kształcenia i szkolenia kierowników projektów oraz menedżerów portfelów projektowych. Osoby te są obciążane różnorodnymi obowiązkami, których skuteczna i efektywna realizacja wymaga wielu predyspozycji. Do predyspozycji tych zaliczają się m.in. zdolności menedżerskie, przywódcze oraz interpersonalne, będące odmienne i niezależne od kompetencji technicznych. Powoduje to, że wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu zarządzania projektami są ważnym czynnikiem skutecznego funkcjonowania organizacji projektowej w dynamicznym oraz konkurencyjnym otoczeniu biznesowym.


Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie przyczynia się do skutecznego osiągania celów organizacyjnych. Pozwala to na osiąganie wymiernych efektów oraz zwiększanie zadowolenia klientów poprzez realizację unikatowych projektów, pozwalających na urzeczywistnienie koncepcji lub idei. Tym samym kierownik projektu lub menedżer portfela projektów stają się odpowiedzialni za koordynację i działania wielu osób, dzięki którym początkowa idea zostaje zrealizowana. Pamiętać jednak należy, że relatywnie proste założenia konceptualne dotyczące zarządzania pojedynczym projektem lub portfelem projektów komplikują się zdecydowanie w praktyce. Zarządzanie projektami opiera się przede wszystkim na wykorzystaniu wiedzy, kompetencji, umiejętności oraz wypracowanych metodach i narzędziach, co pozwala na osiągnięcie zarówno różno-rodnych celów zleceniodawców, jak i celów organizacji realizującej projekty. Aby działania te były skuteczne i efektywne konieczna jest równowaga między celami, ograniczonym czasem, kosztami oraz jakością realizowanych przedsięwzięć. Bez tego wiele projektów nie zostaje sfinalizowanych lub niedotrzymane zostają początkowe założenia w zakresie budżetu, termin ukończenia lub zakresu projektu. Trudności te wskazują na konieczność skutecznego oraz efektywnego zarządzania projektami, co stanowi główne przesłanie studiów podyplomowych ‘Zarządzania Projektami – narzędzie dla praktyków’. Potrzebne są jednak do tego wszechstronna wiedza oraz różnorodne umiejętności i kompetencje zarządzania ograniczonymi zasobami projektowymi.


Cel studiów:


Celem studiów jest przekazanie i pogłębianie wiedzy oraz kształtowanie umiejętności w zakresie problematyki zarządzania projektami oraz portfelem projektów w warunkach gospodarki rynkowej. Zajęcia prowadzone w ramach poszczególnych przedmiotów będą miały na celu przede wszystkim zaznajomienie słuchaczy z aktualnym stanem wiedzy na temat zarządzania portfelem projektów i projektami oraz z konkretnymi metodami i narzędziami, możliwymi do zastosowania w praktyce. Kryteriami doboru omawianych zagadnień będą: aktualność i praktyczna przydatność oraz znaczenie dla przedsiębiorstw w dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej.


Studia są adresowane do osób zaangażowanych w realizację różnorodnych projektów, co gwarantuje interdyscyplinarność przekazywanych treści, pozwala na wymianę doświadczeń oraz poznanie specyfiki różnorodnych postępowań projektowych. 

Obszary, na których się koncentrujemy to:


- zarządzanie portfelem projektów,
- podejście systemowe w zarządzaniu projektami,
- zwinne metodyki zarządzania projektami,
- zarządzanie kompetencjami zespołów projektowych,
- finansowanie portfela projektów,
- ryzyko w strategicznym zarządzaniu portfelem projektów,
- wykorzystanie strategicznej karty wyników w zarządzaniu portfelem projektów,
- systemy informatyczne wspierające zarządzanie projektami. 


Adresaci studiów:


- studia podyplomowe są przeznaczone dla osób zajmujących stanowiska związane z kierowaniem zespołami projektowymi w przedsiębiorstwach i innych układach organizacyjnych oraz dla osób przygotowujących się do objęcia takich stanowisk,
- studia podyplomowe są przeznaczone dla osób mających tytuł zawodowy licencjata lub magistra (albo równorzędny). Od kandydatów oczekuje się przede wszystkim aktywnego udziału w zajęciach studiów podyplomowych.

O przyjęcie na studia podyplomowe ‘Zarządzanie projektami’ mogą ubiegać się osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych, zarówno ekonomicznych, jak i nieekonomicznych. Kryteria kwalifikacji mają charakter ogólny i związane są z regulaminowymi wymogami dotyczącymi uczestników studiów podyplomowych. Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.