Sprawdź również:

Zarządzanie projektami - dowiedz się więcej

Zarządzanie projektami - metodyki i metody - dowiedz się więcej


Ramowy program przedmiotowy:


1. PODEJŚCIE SYSTEMOWE W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI – podejście projektowe a zarządzanie tradycyjne; podejście systemowe i inżynieria systemów (myślenie systemowe, koncepcje i zasady systemów, przydatność podejścia systemowego w zarządzaniu projektami); definicja projektu i systemu / inżynieria współbieżna; cykl rozwoju systemu i koncepcja projektu (cykl życia systemu, cykl rozwoju systemu, wykonalność projektu, propozycja projektu, zawieranie umów z wykonawcami).


ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 • istota zarządzania - podejście wielowymiarowe,
 • podejścia do zarządzania przedsiębiorstwem,
 • cechy przedsiębiorstwa i jego uwarunkowania,
 • zasady zarządzania przedsiębiorstwem,
 • cechy projektu,
 • zarządzanie przez projekty, zarządzanie projektami,
 • konsekwencje podejścia systemowego do zarządzania projektami,
 • projekt jako system.

 

2. METODYKI ZWINNE W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI (APM – AGILE PROJECT MANAGEMENT) – elastyczne zasady i etapy zarządzania projektami w perspektywie zmieniających się potrzeb i oczekiwań klienta oraz otoczenia; kreowanie wartościowych i innowacyjnych rozwiązań zarówno dla przedsiębiorstwa jak i konsumenta na każdym etapie projektowania; zwinne metody zarządzania projektami; koncentracja na oraz budowanie potencjału członków zespołu projektowego.


ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 • ocena współczesnych realiów projektowych,
 • charakterystyka metodyk zarządzania projektami,
 • wady tradycyjnego podejścia do zarządzania projektami,
 • istota Agile Project Management (APM), cztery główne reguły APM,
 • rozwój w „chaordycznym" świecie,
 • cykl zarządzania projektami,
 • fazy tworzenia wizji,
 • wizja produktu,
 • arkusz danych projektu - (PDS – Project Data Sheet),
 • identyfikacja ról w APM (SCRUM),
 • Kierownik Projektu - techniki przewodzenia.

 

3. METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI – systematyzacja metod zarządzania projektami; metodyki zarządzania projektami oraz techniki zarządzania projektami; techniki organizacji zespołu projektowego / Techniki opisu struktury projektu; techniki planowania (harmonogramów); techniki rozwiązywania problemów.


ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 • proces zarządzania projektami,
 • zarządzanie ryzykiem projektowym wg różnych metodyk zarządzania projektami, plan zarządzania ryzykiem, rejestr ryzyka,
 • analiza interesariuszy - Stakeholder Management, praktyki w polskich przedsiębiorstwach,
 • struktura podziału prac (WBS - Work Brakedown Structure), zalety stosowania WBS,
 • kluczowe założenia do organizacji i metodyki zarządzania projektami - Biuro Wsparcia Projektów (PSO – Project Support Office), Klient Projektu (PC), Kierownik Projektu (PM), Zespół Projektowy (PT),
 • identyfikacja i ocena ról w zespole projektowym.

 

4. ZARZĄDZANIE PORTFELEM PROJEKTÓW (PPM – PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT) – zasady zarządzania wieloma projektami; zarządzanie programami i projektami; dostosowywanie celów projektów do misji organizacji; zasady optymalizacji, zarządzania oraz monitorowania portfela projektów; metody indywidualnej analizy projektów; metody porównywania i wyboru projektów.


ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 • istota zarządzania projektem i portfelem projektów,
 • istota i cechy projektów,
 • rodzaje projektów,
 • cykl życia projektów,
 • projekty a misja, wizja i cele przedsiębiorstwa,
 • otoczenie organizacji projektowej, metody analizy otoczenia organizacji projektowej,
 • analiza interesariuszy portfela projektów, macierz interesariuszy,
 • analiza wnętrza organizacji projektowej, metody identyfikacji i oceny zasobów i kompetencji,
 • istota strategii organizacji projektowej, podstawowe składniki strategii,
 • istota zarządzania strategicznego,
 • rodzaje projektów strategicznych.

 

5. WYKORZYSTANIE STRATEGICZNEJ KARTY WYNIKÓW (BSC – BALANCED SCORECARD) W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI – istota oraz rola Strategicznej Karty Wyników w zarządzaniu projektami; Strategiczna Karta Wyników – wykorzystanie platformy informatycznej; procesy wdrażania, monitorowania oraz doskonalenia strategii organizacji zgodne z koncepcją Strategicznej Karty Wyników.


ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 • warunki skutecznej strategii,
 • modele zachowań przedsiębiorstwa,
 • funkcje zarządzania strategicznego,
 • źródła przewagi konkurencyjnej,
 • zarządzanie strategiczne we współczesnym świecie,
 • zadania zarządzania strategicznego,
 • racjonalność zarządzania, poziomy strategii,
 • podejmowanie decyzji strategicznych, zarządzanie w chaosie,
 • zasady działania psychosomatyki,
 • istota motywacji, inspirująca rola wizyjnych celów, potęga wyobraźni,
 • różnorodność celów strategicznych,
 • geneza i ewolucja koncepcji BSC – BALANCED SCORECARD,
 • tradycyjne systemy pomiaru i kontroli,
 • rozwój ram strategicznych funkcjonowania organizacji projektowych,
 • reakcje ludzi na zmiany.

 

6. ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI ZESPOŁÓW PROJEKTOWYCH – budowa i organizacja zespołów projektowych; profil kompetencyjny członka zespołu projektowego; budowanie kompetencji kierowników projektów oraz pozostałych członków zespołów projektowych; struktura i integracja organizacji projektowej; usprawnianie pracy w zespołach projektowych; relacje między zarządzaniem projektem a zarządzaniem portfelem projektów; przeprowadzenie testu kompetencyjnego każdego uczestnika studiów podyplomowych.


ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 • ocena kompetencji pracownika (oczekiwanych i realnie posiadanych),
 • struktura kompetencji pracowniczych,
 • zarządzanie kompetencjami w systemie zarządzania organizacją,
 • zadania systemu zarządzania kompetencjami,
 • portfele kompetencji kierowniczych,
 • metody pomiaru kompetencji zawodowych w organizacji,
 • zastosowanie narzędzi psychometrycznych w doborze zespołów,
 • ocena stylu działania zespołów projektowych,
 • style zarządzania zespołami projektowymi,
 • wartości zespołów projektowych,
 • ograniczenia zespołów projektowych,
 • określenie ról zespołowych, podział ról w zespole,
 • ocena potencjału intelektualnego zespołów projektowych.

 

7. ROLA MENEDŻERA PORTFELA PROJEKTÓW – przywództwo w zarządzaniu portfelem projektów; role i podział odpowiedzialności oraz zakres władzy menedżera portfela projektów; cechy kierownika zespołu projektowego a cechy menedżera portfela projektów; kierowanie pracą kilku zespołów projektowych; budowanie samoświadomości menedżera portfela projektów.


ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 • istota kierowania zespołem i portfelem projektów,
 • cechy, zadania, funkcje lidera i managera,
 • osobowość lidera,
 • nawyki skutecznego działania,
 • samorozwój lidera,
 • komunikacja, perswazja w pracy zespołu,
 • motywowanie współpracowników,
 • etapy projektów – rola menedżera,
 • dysfunkcje w pracy zespołu,
 • podejmowanie decyzji,
 • sytuacje trudne i konfliktowe,
 • kobieta jako lider,
 • etyka w pracy zespołowej.

 

8. FINANSOWANIE PORTFELA PROJEKTÓW – proces szacowania kosztów w portfelu projektów; identyfikacja podstawowych źródeł informacji o sytuacji finansowo-majątkowej przedsiębiorstwa; eskalacja kosztów w ramach portfela projektów; metody ustalania budżetu w zakresie portfela projektów; wykorzystanie mierników oceny opłacalności portfela projektów.


ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 • wartość pieniądza w czasie,
 • ryzyko i dochód,
 • sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych),
 • koszt i struktura kapitału w organizacjach projektowych,
 • ocena opłacalności inwestycji rzeczowych.

 

9. ROLA KOMUNIKACJI W ZARZĄDZANIU ZESPOŁAMI PROJEKTOWYMI – rozwiązywanie problemów międzygrupowych; zarządzanie konfliktami i stresem; komunikacja formalna i nieformalna między zespołami projektowymi; identyfikacja interesariuszy w portfelu projektów; planowanie komunikacji między zespołami projektowymi i ich interesariuszami; kształtowanie oczekiwań interesariuszy różnych zespołów projektowych.


ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 • różnice kulturowe w pracy kierownika projektu,
 • różnice kulturowe w zarządzaniu i komunikacji projektowej, praktyka biznesowa - różnice,
 • praktyki biznesowe - spotkania nieformalne, negocjacje, pozdrowienia, prezenty, ubiór osobisty
 • komunikacja między zespołami projektowymi,
 • formalizacja komunikacji w projekcie i organizacji projektowej,
 • planowanie komunikacji w zespole projektowym oraz w organizacji projektowej.

 

10. RYZYKO W STRATEGICZNYM ZARZĄDZANIU PORTFELEM PROJEKTÓW – planowanie zarządzania ryzykiem w portfelu projektów; identyfikacja ryzyka w portfelu projektów; ocena ryzyka w portfelu projektów; planowanie reakcji w odpowiedzi na ryzyko / wybór metody reakcji na zidentyfikowane ryzyko; monitorowanie i kontrolowanie ryzyka w portfelu projektów.


ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 • źródła i rodzaje ryzyka w ujęciu ogólnym, relacja niepewność-ryzyko,
 • warunki rozwoju przedsiębiorstw – zarządzanie we mgle,
 • metody pomiaru i identyfikacji ryzyka,
 • źródła i rodzaje ryzyka gospodarczego,
 • źródła i rodzaje ryzyka w procesie zarządzania projektami, ryzyko w zarządzaniu projektami strategicznymi,
 • projekty strategiczne,
 • metody identyfikacji ryzyka związanego z projektami, pomiar ryzyka, ryzyko jako kryterium wyborów projektów, antycypacja, transfer, likwidacja strat.

 

11. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM SPORTOWYM – definiowanie zakresu projektu sportowego; rola i zadania menedżera projektu sportowego; zarządzanie zespołem projektowym (rola wolontariatu w sporcie); identyfikacja interesariuszy projektu sportowego; zarządzanie zasobami finansowymi projektu sportowego; zarządzanie ryzykiem w projekcie sportowym.

 

12. KOMERCJALIZACJA PRODUKTU W UJĘCIU PROJEKTOWYM – komercjalizacja produktu w ujęciu projektowym; definiowanie zakresu innowacji produktowej; przejście z fazy projektowej do komercjalizacji innowacji produktowej.

 

13. RATOWANIE PROJEKTÓW ZAGROŻONYCH – identyfikacja zagrożeń projektu; krytyczne oddziaływania projektu i otoczenia; systemy wczesnego ostrzegania w zarządzaniu projektami; strategie ratowania projektu; transformacja i stabilizowanie projektu oraz działania antykryzysowe; wdrażanie planów awaryjnych; kumulowanie i transfer wiedzy projektu; kontrolowanie realizacji projektów.


ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 • identyfikacja zagrożeń projektu,
 • systemy wczesnego ostrzegania,
 • strategie ratowania projektu,
 • zarządzanie zmianą,
 • opór wobec zmian.

 

14. SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI – wprowadzenie do narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie projektami; istota i znaczenie rozwiązań informatycznych w zarządzaniu projektami; prezentacja różnych platform informatycznych dedykowanych zarządzaniu projektami; budowanie harmonogramu przy wykorzystaniu różnych platform informatycznych; raportowanie postępów w realizacji projektu przy wykorzystaniu różnych platform informatycznych.


ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 • zarządzanie projektami w MS Project i narzędziach open source,
 • współpraca MS Project z innymi aplikacjami,
 • budowanie harmonogramu projektów,
 • opracowanie kalendarza projektów,
 • tworzenie listy i struktury zadań,
 • określenie rodzajów zależności między zadaniami,
 • wprowadzenie informacji o ograniczeniach zewnętrznych,
 • metoda ścieżki krytycznej (CPM),
 • dodatkowe zagadnienia budowania harmonogramu,
 • definiowanie zasobów (rodzaje zasobów, tworzenie zespołów projektowych, dodawanie zasobów materiałowych i kosztowych, właściwości i edycja zasobów),
 • zarządzanie przydziałami zasobów,
 • narzędzia śledzenia postępów prac (pojęcie planów bazowych, aktualizacja postępów prac, praktyczne wskazówki do aktualizacji postępów prac),
 • sposoby raportowania przebiegu projektu.

 

15. SEMINARIUM PODYPLOMOWE


Egzaminy z przedmiotów:

 • Podejście systemowe w zarządzaniu projektami
 • Metodyki zwinne w zarządzaniu projektami (APM – Agile Project Management)
 • Wykorzystanie Strategicznej Karty Wyników (BSC – Balanced Scorecard) w zarządzaniu projektami
 • Finansowanie portfela projektów
 • Ryzyko w strategicznym zarządzaniu portfelem projektów

Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym obejmującym obronę pracy podyplomowej.