Analityka biznesowa

1. Definiowanie celów biznesowych dla działań analitycznych.
- dwubiegunowa analiza pod kątem realizacji celu marketingowego (czy moje działanie ma szansę na powodzenie) i jej efektywności (czy moje działania przyniosły spodziewany efekt).
2. Klasyfikacja narzędzi analitycznych i ich zastosowanie w projekcie marketingowym:
- omówienie biblioteki możliwych analiz – CX/UX/wskaźniki/inne
3. Przygotowanie zadań dla analityka.
- formułowanie pytań biznesowych,
- bieżący monitoring (weryfikacja algorytmów, zapytań),
- wstępne wnioskowanie i ewaluacja pytań.
 4. Uzupełnianie wiedzy w źródłach zewnętrznych.
- omówienie dostępnych danych zewnętrznych i prawne aspekty ich wykorzystania.

Marketing automation

1.Narzędzia i procesy MA.
- moduły komunikacji w ramach platform CRM,
- definiowanie celów i procesów podlegających automatyzacji komunikacji.
2. Budowanie zespołu MA.
- kryteria powołania członków zespołu.
3. Powiązanie procesów biznesowych i ścieżek komunikacji.
- mapowanie procesów i ścieżek,
- zdefiniowanie wymagań co do kształtu (treść) i sposobu (jak dostarczyć) komunikacji,
- omówienie potencjalnych ryzyk w procesach.
3. Tworzenie dedykowanych treści do przyjętej strategii komunikacji.
- przygotowanie specyfikacji treści komunikatów w wybranych procesach.

Wykorzystanie mediów społecznościowych w zarządzaniu relacjami z klientami

1. Internet w liczbach.

2. Oczekiwania klientów vs co myślą marki o oczekiwaniach.

3. Strategia mediów społecznościowych (rynek B2C).

4. Strategia mediów społcznościowych (rynek B2B).

5. Social Media CRM.


Kolejność zajęć w aktualnej edycji studiów podyplomowych podawana jest przyjętym słuchaczom drogą mailową.


Do poczytania - publikacje naszych wykładowców:


Nawiązywanie relacji biznesowych z wykorzystaniem mediów społecznościowych - dr Bartosz Deszczyński - Marketing i rynek 


Mimo, że media społecznościowe kojarzone są głównie z dialogiem z klientami ostatecznymi na rynkach B2C, mogą one być również wykorzystywane w komunikacji profesjonalnej na rynku B2B. Nie powinno to dziwić, ponieważ kontakty osobiste są immanentnie związane ze światem biznesu. Nowe narzędzia komunikacji, wirtualne miejsca spotkań i grupy zainteresowań uzupełniły jedynie tradycyjne sposoby poszukiwania partnerów, takie jak targi, misje gospodarcze i pośrednictwo wyspecjalizowanych agencji. Dzięki nim również średnie i małe przedsiębiorstwa, a nawet start-upy mogą łatwiej rozpocząć proces ekspansji międzynarodowej, co w nie tak dawnej jeszcze przeszłości było zarezerwowane tylko dla dużych podmiotów. 

W badaniu zastosowano przede wszystkim wielostopniową netograficzną analizę eksploracyjną, dzięki której możliwa stała się nieinwazyjna obserwacja społeczności wirtualnych w ich naturalnym środowisku (np. konwersacje w grupach dyskusyjnych). Uzupełniono ją o ankietę, którą przeprowadzono z wykorzystaniem tych samych serwisów online. Podjęto następujące kroki badawcze:
- selekcja polskich menedżerów eksportu (LinkedIn),
- analiza profili społecznościowych wybranej grupy osób (LinkedIn i GoldenLine),
- ankieta wielokrotnego wyboru skierowana do osób zajmujących się eksportem (GoldenLine),
- analiza grup dyskusyjnych wykorzystywanych przez wybraną grupę osób (LinkedIn).
[...]
Przeprowadzone w serwisach LinkedIn i GoldenLine badania przyniosły niejednoznaczne wyniki. Z jednej strony każą one negatywnie ocenić zdolność polskich menedżerów eksportu do wykorzystywania nowoczesnych sposobów komunikacji i nawiązywania relacji w środowisku online. Świadczy o tym pasywna obecność w badanych portalach, tj. jedynie założenie profilu bez publikacji własnych treści lub też komentowania wypowiedzi innych użytkowników. W znaczącym stopniu ogranicza to sens utrzymywania obecności online, w szczególności w kontekście budowania zaufania i tworzenia powiązań biznesowych wskazywanych przez samych zainteresowanych jako główny powód założenia profilu. Z drugiej jednak strony analiza aktywności wybranych grup dyskusyjnych poświęconych tematyce wymiany międzynarodowej w portalu LinkedIn ujawniła, że większość polskich i pochodzących z innych krajów członków analizowanych grup jest prawie całkowicie obojętna na treści pojawiające się na ich forach. Jedyny typ postów, które cieszyły się względnym zainteresowaniem dotyczył ofert pracy, co jest zgodne z modelem biznesowym analizowanych platform społecznościowych. Celowość zastosowania mediów społecznościowych w biznesie międzynarodowym wydaje się być zatem ograniczona lub co najmniej nie można jej brać jako rzecz daną a priori. Co prawda w literaturze można znaleźć przykłady potwierdzające użyteczność społeczności online w budowaniu nowych i podtrzymywaniu dotychczasowych relacji biznesowych, korzystaniu z rekomendacji czy eksploracji nowych dziedzin biznesowych, jednak sens inwestycji czasu i środków finansowych w tego rodzaju komunikację zależny jest od spełnienia pewnych warunków.
Z pewnością jednym z nich będzie zasięg oddziaływania – osiągnięcie pewnej krytycznej masy reagujących na komunikację osób. Jak się jednak okazuje, w przypadku grup dyskusyjnych tej masy krytycznej nie gwarantuje nawet członkostwo kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu tysięcy osób. Znikoma skuteczność badanych narzędzi związana jest też z brakiem spoistości grupy i podejściem do komunikacji samych jej członków. Skoro większość analizowanych postów miało charakter reklamowy, w zasadniczy sposób nie różniły się one od innych komunikatów online określanych często mianem spamu. Zatem brak atrakcyjnych treści, chęci dzielenia się i gotowości do uczestnictwa w mniej transakcyjnie nastawionych dyskusjach z pewnością znacząco zmniejsza potencjał mediów społecznościowych jako narzędzia ułatwiającego nawiązywanie i rozwijanie relacji. W grupach dyskusyjnych, w których takie podejście ma dominujący charakter, wartościowych treści może być tak niewiele, że większość osób nawet nie sprawdza bieżących wiadomości pozostając członkami grup jedynie na zasadzie pewnej inercji.
Wydaje się zatem, że nawet gdyby polscy menedżerowie eksportu usiłowali podjąć aktywny dialog ze społecznością swoich grup dyskusyjnych, ten nakład pracy zwróciłby się prawdopodobnie tylko w przypadku indywidualnych kontaktów realizowanych w badanych serwisach za pomocą skrzynki pocztowej. Część autorów zajmujących się problematyką mediów społecznościowych jest zresztą zdania, że najlepiej sprawdzają się one jako kanał wzmacniający istniejące relacje offline, i to zarówno w sektorze B2B, jak i B2C. Z kolei inni wskazują na konkretne korzyści realizowane w społecznościach mniejszych, ale za to skupionych wokół bardziej sprecyzowanego tematu. Niezależnie jednak od konkretnego celu czy rodzaju serwisu potencjał, który drzemie w mediach społecznościowych może być właściwie wykorzystany jedynie w przypadku profesjonalizacji przekazu komunikacyjnego. Przyjmuje się, że podstawowe cele możliwe do zrealizowania w mediach społecznościowych na rynkach B2B to budowanie marki i reputacji firmy, osoby lub często jednocześnie i firmy i osoby. Przedsiębiorstwa powinny zatem wesprzeć swoich menedżerów w tworzeniu zawartości, która wykorzystywana byłaby zarówno przy wsparciu marki korporacyjnej (np. w ramach bloga o charakterze eksperckim), jak i wzbogacaniu indywidualnych profili w kluczowych profesjonalnych platformach społecznościowych.

Źródło: Deszczyński, B., Nawiązywanie relacji biznesowych z wykorzystaniem mediów społecznościowych - aktywność polskich menedżerów eksportu w serwisach LinkedIn i GoldenLine. Marketing i Rynek, 9, s. 58-67.