Podstawy organizacji i zarządzania projektem

 1.Przegląd metodyk zarządzania projektami

- PMBOK - Project Management Insitute,

- Prince 2 - Office for Government Commerce (OGC),

- IPMA – International Project Management Association,

- Agile

2.Czym jest projekt:

- charakterystyczne cechy projektów,

- sześć składników doskonałości procesów.

3.Zarządzanie projektem i portfelem projektów:

- menedżer projektu i jego interesariusze,

- plan strukturalny projektu i jego harmonogramowanie.


Komunikacja w zespole projektowym IT
1. Budowanie zespołu w projektach IT.
2. Narzędzia komunikacji wewnętrznej.
3. Systemy wsparcia i ich efektywne wykorzystanie w dokumentacji i komunikacji w projekcie.


Narzędzia IT wspierające zarządzanie projektami (MS Project - laboratorium)
Zajęcia case study w laboratorium komputerowym - harmonogramowanie i alokowanie zasobów do poszczególnych etapów projektów w systemie MS 


Wdrażanie zintegrowanych systemów informatycznych

1. Wybór zintegrowanego systemu informatycznego.

2. Wdrażanie zintegrowanego systemu informatycznego.

3. Ograniczenia zintegrowanych systemów informatycznych.

4. Bariery wdrażania zintegrowanych systemów informatycznych.


Zarządzanie ryzykiem w projekcie
1. Identyfikowanie ryzyka.
2. Klasyfikowanie ryzyka.
3. Szacowanie wpływu ryzyka.
4. Prewencyjne zarządzanie ryzykiem.
5. Projektowe zarządzanie ryzykiem.


Zarządzanie zmianą
1. Kulturowe uwarunkowania zmiany
- piramida kultury organizacyjnej,
- typologia wartości kultury organizacyjnej,
- model wartości konkurujących,
- badanie kultury organizacyjnej,
- role kierownicze w kulturze organizacyjnej,
- kultury brzegowe,
- koncepcja integralna kultury organizacyjnej AQAL.
2. Projektowanie i wdrażanie zmian
- elementy składowe projektu zmian,
- doświadczenie organizacyjne w zmianie,
- złożoność organizacyjna, złożoność i głębokość zmiany,
- przygotowanie projektu zmiany - model 10CION,
- opór wobec zmiany,
- przeprowadzenie zmiany.
3. Współdziałanie z pracownikami w procesie zmiany
- środowisko uczenia się,
- action learning,
- diagnoza potrzeb i deficytów pracowniczych. 


Zastosowanie systemów informatycznych w organizacji
1. Rola informacji w systemach zarządzania.

2. Ekosystem systemów informatycznych w przedsiębiorstwach.
3. Architektura zintegrowanych systemów informatycznych. Systemy informatyczne klasy MRPII/ERP.
4. Systemy wspomagające relacje z klientami – klasy CRM. Integracja w systemach ERP, systemy klasy SCM, PLM.
5. Projekty z zakresu analityki danych – Big data vs. Business Intelligence. 
6. Rozwiązania responsywne i mobilne. 
7. Budowanie społeczności wokół firmy: media społecznościowe vs. rozwiązania dedykowane.

 

Kolejność zajęć w aktualnej edycji studiów podyplomowych podawana jest przyjętym słuchaczom drogą mailową.


Do poczytania - publikacje naszych wykładowców:


Myślenie systemowe, dr Tomasz Kopczyński, Magazyn Indeed


Warunkiem efektywności zarządzania projektami jest w wielu przypadkach konieczność stosowania jednorodnych procedur, wspólnej metodyki postępowania i podobna wiedza ogólna. Wzrasta w związku z tym rola ujednoliconych procedur i metodyk postępowania, które stosowane przez członków zespołu, często odległych terytorialnie, gwarantują spójność rozwiązania. Powszechne staje się zatem stosowanie w zarządzaniu projektami metodyk opracowanych przez uznane jednostki naukowe takie jak np. Project Management Institute oraz opracowania wykonane przez ten Instytut (PMBOK Guide 2000) lub metodyka PRINCE 2 czy TEN STEP.

Ponadto można odnieść wrażenie, że ich skuteczność uzależniona jest w oczywisty sposób od zastosowania odpowiedniej metodyki postępowania. Oczywiście istotne jest, że aby osiągnąć dojrzałość i doskonałość w zarządzaniu projektami, nie można pozostawiać niczego przypadkowi ani ryzykować, że zostaną popełnione niedopuszczalne błędy. Trzeba zatem przyjąć pewien uporządkowany proces, który pozwoli pracownikom działać w sposób skoordynowany i efektywny. Z drugiej jednak strony popełniany jest błąd, polegający na bezkrytycznej wierze w to, że zastosowanie metodyki zarządzania projektami stanowi panaceum na wszystkie problemy. Samo jej stosowanie nie prowadzi jeszcze do sukcesu i doskonałości w zarządzaniu projektami. Istotna staje się potrzeba doskonalenia systemu, a przede wszystkim oparcie się na kompetencjach ludzi uczestniczących w projekcie. O porażce metodyki zarządzania projektami decydują w dużym stopniu czynniki zewnętrzne. Zmiany są trwałym elementem dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej i wiele wskazuje na to, ze trend ten będzie się utrzymywał, a nawet narastał. Metodyki zarządzania projektami często bardzo rozbudowane i sformalizowane, aby spełniać swoją rolę, muszą się zmieniać w ślad za zmianami organizacji, do których dochodzi pod wpływem nacisków otoczenia gospodarczego. Tymczasem bardzo często standardowe metodyki pozostają często niezmienne i mało elastyczne. Wśród ich słabości należy przede wszystkim wskazać nadmierny formalizm i złożoność, powodujące poważne ograniczenia skuteczności realizowanych projektów.


Mocno lansowane w ostatnich latach Agile Project Management, (APM), Adaptive Project Management (APF) oraz Extreme Project Management (XPM) stanowią coraz częściej alternatywne dla tradycyjnych koncepcji projektowych. Podejścia te stosowane są w przypadku projektów, do których nie można zastosować żadnej znanej i sprawdzonej metodologii zarządzani projektami. Coraz częściej bowiem kierownicy przedsięwzięć muszą działać w nowym otoczeniu, w którym nie można określić wymagań projektu, trudno określić stabilny harmonogram, etc.

Konsekwencją tego jest konieczność sięgnięcia po rozwiązania, które uwzględniają dużą nieprzewidywalność, zmienność i złożoność projektu. Warto w tym miejscu jednak podkreślić, że skuteczne mogą być zarówno tradycyjne metodyki, jak i alternatywne (adaptacyjne, ekstremalne), tyle że trzeba wiedzieć, z której z nich w jakiej sytuacji skorzystać.


Całość artykułu do pobrania obok