Rekrutacja od 14 maja do 15 października 2016

Cena studiów: 5400,00 zł


Terminy wnoszenia opłat za studia

 

w przypadku płatności jednorazowej 5400,00 zł:

do dnia 15 października 2016 r.

w dwóch równych ratach po 2700,00 zł:

I rata  do dnia 15 października 2016 roku

II rata do dnia 15 lutego 2017 roku

w czterech równych ratach po 1350,00 zł:

I rata do dnia 15 października 2016 roku

II rata do dnia 15 grudnia 2016 roku

III rata do dnia 15 lutego 2017 roku

IV rata do dnia 15 kwietnia 2017 roku


Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online

Dokumenty dostarczyć można osobiście bądź listownie.Kryteria kwalifikacji mają charakter ogólny i związane są z regulaminowymi wymogami dotyczącymi uczestników studiów. Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.


Dokumenty aplikacyjne:

  • podanie o przyjęcie,
  • kwestionariusz osobowy,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studia,
  • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie),
  • ksero dowodu osobistego,
  • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych.

Kwestionariusz, podanie, zobowiązanie oraz oświadczenie po aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.


Miejsce składania dokumentów:


Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00

Sekretariat Międzykatedralny,
Collegium Altum, pok. 812,
ul. Powstańców Wielkopolskich 16

lub

Biuro Studiów Podyplomowych

Collegium Altum, pok. 513

ul. Powstańców Wielkopolskich 16 

(pon.-pt. 8.00-15.00)

W lipcu i sierpniu bardzo proszę przesyłać dokumenty pocztą
Adres do korespondencji:
Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
Studia Podyplomowe „Green Controlling and Finance”


Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala Rektor.

W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt. 5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.