Poniżej znajduje się lista kierunków studiów podyplomowych, które rozpoczną się wiosną 2023 roku. Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych na tych kierunkach zaplanowano na kwiecień 2023.

Aby zapisać się na studia podyplomowe, w pierwszym kroku należy założyć konto w systemie rekrutacyjnym, a następnie dokonać zgłoszenia online na wybrany kierunek studiów podyplomowych. Zapisy online na dane studia podyplomowe będą dostępne do 19 marca 2023, o ile przed tą datą nie zostanie wyczerpany limit miejsc (z chwilą wyczerpania się limitu miejsc zapisy na dany kierunek studiów zostaną zamknięte). Po dokonaniu zgłoszenia należy w ciągu 14 dni (jednak nie później niż do 22 marca br.) dostarczyć (osobiście lub listownie) komplet dokumentów aplikacyjnych do Biura Studiów Podyplomowych.

Przy każdym kierunku studiów podyplomowych wskazano, w jakim trybie będą realizowane zajęcia dydaktyczne na danych studiach. 
Tryb "online" oznacza, że zajęcia w całości będą realizowane za pomocą metod komunikacji na odległość - w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną. Zajęcia realizowane będą w czasie rzeczywistym ("na żywo") w takim samym wymiarze czasowym, w jakim odbywałyby się w siedzibie Uczelni. Niewątpliwą korzyścią płynącą z formuły online jest możliwość uczestnictwa w zajęciach z dowolnego miejsca na ziemi, bez konieczności przyjazdu do siedziby Uczelni w Poznaniu. Współczesne narzędzia komunikacji na odległość zapewniają przy tym funkcjonalności zbliżone do atrybutów zajęć realizowanych w formule tradycyjnej w siedzibie Uczelni (prezentacje, dyskusje, możliwość zadawania pytań, ćwiczenia w grupach itp.). Studia w formule online zapewniają jednocześnie wygodę i efektywność procesu kształcenia.
Tryb "w siedzibie Uczelni" oznacza, że wszystkie zajęcia dydaktyczne zostaną przeprowadzone w salach dydaktycznych w budynkach Uczelni. Studia w tej formie zapewniają bezpośredni kontakt wykładowców i słuchaczy, co w przypadku niektórych studiów jest niezbędne dla zapewnienia wysokiej jakości procesu kształcenia.
Tryb "mieszany" oznacza natomiast, że część zajęć zostanie przeprowadzona w salach dydaktycznych w siedzibie Uczelni, część zaś w formie online, czyli za pomocą metod komunikacji na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną). Korzyścią płynącą z formuły mieszanej jest zmniejszenie liczby zjazdów, które wymagają fizycznej obecności Słuchaczy w siedzibie Uczelni. Podział zajęć na część realizowaną w siedzibie Uczelni oraz część prowadzoną w formule online podyktowany został specyfiką poszczególnych zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach danych studiów.

Kierunki studiów podyplomowych uruchamiane wiosną 2023 roku: