Poniżej znajduje się lista kierunków studiów podyplomowych, które rozpoczną się wiosną 2023 roku. Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych na tych kierunkach zaplanowano na kwiecień 2023.

Aby zapisać się na studia podyplomowe, w pierwszym kroku należy założyć konto w systemie rekrutacyjnym, a następnie dokonać zgłoszenia online na wybrany kierunek studiów podyplomowych. Zapisy online na dane studia podyplomowe będą dostępne do 10 kwietnia 2023 r., o ile przed tą datą nie zostanie wyczerpany limit miejsc (z chwilą wyczerpania się limitu miejsc zapisy na dany kierunek studiów zostaną zamknięte). Po dokonaniu zgłoszenia należy, najpóźniej do dnia 13 kwietnia br. ,dostarczyć do Biura Studiów Podyplomowych (osobiście lub listownie) komplet dokumentów aplikacyjnych. 

Przy każdym kierunku studiów podyplomowych wskazano, w jakim trybie będą realizowane zajęcia dydaktyczne na danych studiach. 
Tryb "online" oznacza, że zajęcia w całości będą realizowane za pomocą metod komunikacji na odległość - w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną. Zajęcia realizowane będą w czasie rzeczywistym ("na żywo") w takim samym wymiarze czasowym, w jakim odbywałyby się w siedzibie Uczelni. Niewątpliwą korzyścią płynącą z formuły online jest możliwość uczestnictwa w zajęciach z dowolnego miejsca na ziemi, bez konieczności przyjazdu do siedziby Uczelni w Poznaniu. Współczesne narzędzia komunikacji na odległość zapewniają przy tym funkcjonalności zbliżone do atrybutów zajęć realizowanych w formule tradycyjnej w siedzibie Uczelni (prezentacje, dyskusje, możliwość zadawania pytań, ćwiczenia w grupach itp.). Studia w formule online zapewniają jednocześnie wygodę i efektywność procesu kształcenia.
Tryb "w siedzibie Uczelni" oznacza, że wszystkie zajęcia dydaktyczne zostaną przeprowadzone w salach dydaktycznych w budynkach Uczelni. Studia w tej formie zapewniają bezpośredni kontakt wykładowców i słuchaczy, co w przypadku niektórych studiów jest niezbędne dla zapewnienia wysokiej jakości procesu kształcenia.
Tryb "mieszany" oznacza natomiast, że część zajęć zostanie przeprowadzona w salach dydaktycznych w siedzibie Uczelni, część zaś w formie online, czyli za pomocą metod komunikacji na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną). Korzyścią płynącą z formuły mieszanej jest zmniejszenie liczby zjazdów, które wymagają fizycznej obecności Słuchaczy w siedzibie Uczelni. Podział zajęć na część realizowaną w siedzibie Uczelni oraz część prowadzoną w formule online podyktowany został specyfiką poszczególnych zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach danych studiów.

Kierunki studiów podyplomowych uruchamiane wiosną 2023 roku: