Cena studiów: 9.900 zł.


Rekrutacja obejmie zainteresowane osoby, które są w stanie wylegitymować się wykształceniem co najmniej na poziomie licencjata. Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty można dostarczyć osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.


Dokumenty aplikacyjne:

- wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,

- kwestionariusz osobowy,

- zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,

- oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,

- odpis lub kopia (poświadczona przez upoważnionego pracownika CEM-UEP) dyplomu ukończenia studiów wyższych uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych,

- kserokopia aktu małżeństwa – jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych


Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty na VII edycję studiów (uruchamianą od października 2020 roku) należy złożyć listownie, ewentualnie osobiście, w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, w terminie podanym podczas rejestracji w systemie. Uwaga!


Ze względu na epidemię COVID-19 zalecaną formą złożenia dokumentów jest przesłanie ich drogą pocztową. W razie potrzeby osobistego złożenia dokumentów, prosimy o wcześniejsze sprawdzenie godzin przyjmowania dokumentów w sekcji Biuro Studiów Podyplomowych -Kontakt  
Listownie:


Biuro Studiów Podyplomowych 


Centrum Edukacji Menedżerskiej 


Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu


Al. Niepodległości 10


61-875 Poznań


z dopiskiem Studia Podyplomowe Master of Business Training -  studia menedżersko-trenerskie
Osobiście:


Biuro Studiów Podyplomowych


Centrum Edukacji Menedżerskiej


 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 


Collegium Altum (wieżowiec), V piętro, p. 513   


Poznań, ul. Powstańców Wlkp. 16

  Terminy wnoszenia opłat za studia:

1) Płatność jednorazowa 9.900 zł:

- płatna do dnia 15 października 2020 r.*

2) Płatność w dwóch równych ratach po 4.950 zł każda:

- I rata płatna do dnia 15 października 2020 r.*

- II rata płatna do dnia 15 lutego 2021 r.

3) Płatność w czterech równych ratach po 2.475 zł każda:

- I rata płatna do dnia 15 października 2020 r.*

- II rata płatna do dnia 15 grudnia 2020 r.

- III rata płatna do dnia 15 lutego 2021 r.       

- IV rata płatna do dnia 15 kwietnia 2021 r.

Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala Rektor.