Dlaczego warto podjąć studia podyplomowe "Menedżer w opiece zdrowotnej"?


Reforma systemu opieki zdrowotnej w Polsce spowodowała daleko idące zmiany w funkcjonowaniu podmiotów uczestniczących w tworzeniu rynku usług medycznych. Studia Podyplomowe „Menedżer w opiece zdrowotnej” skierowane są do osób zarządzających podmiotami leczniczymi, zainteresowanych doskonaleniem kompetencji menedżerskich i chcących dostosować swoje organizacje do wymagań i zasad funkcjonowania współczesnego rynku usług medycznych.
Grupę docelową stanowią także osoby przygotowujące się do objęcia funkcji kierowniczych w jednostkach opieki zdrowotnej.Cel studiów:


Celem studiów podyplomowych "Menedżer w opiece zdrowotnej" jest przygotowanie słuchaczy do rozwoju potencjału menedżerskiego. W ramach studiów słuchacze będą mogli pogłębić wiedzę w zakresie zarządzania w opiece zdrowotnej i budowania wizerunku. Będą też mieli okazję do skonfrontowania własnych doświadczeń z najnowszymi trendami w biznesie.

Sprofilowanie programu studiów przesądziło o doborze osób prowadzących zajęcia. W realizację programu zaangażowani są zarówno pracownicy naukowo – dydaktyczni, jak i menedżerowie  zarządzający podmiotami leczniczymi.

Treści programowe bazują na podejściu interdyscyplinarnym, z jednoczesnym wykazaniem zależności występujących pomiędzy dyscyplinami podstawowymi, w tym w szczególności naukami o zarządzaniu i prawodawstwem medycznym.

Ponad 16-letnie doświadczenie dydaktyczne w zakresie organizacji studiów podyplomowych dla opieki zdrowotnej przekłada się na jakość usług edukacyjnych. Dzięki uczestnictwu w studiach absolwenci będą mogli dostosować swoje kwalifikacje do aktualnych potrzeb rynku.


Cele szczegółowe:
• zaznajomienie słuchaczy z tematyką i wymogiem odpowiedzialności cywilnej personelu medycznego,
• zaznajomienie słuchaczy z tematyką i wymogiem odpowiedzialności karnej personelu medycznego,
• zaznajomienie słuchaczy z tematyką i wymogiem odpowiedzialności cywilnej i karnej podmiotów leczniczych,
• ukazanie słuchaczom istoty dokumentacji medycznej,
• zapoznanie słuchaczy z wymaganiami dotyczącymi dokumentacji medycznej prowadzonej w formie elektronicznej,
• zapoznanie słuchaczy z dokumentacją medyczną w świetle wymagań standardów akredytacyjnych,
• zapoznanie słuchaczów z wymaganiami dotyczącymi przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej,
• zwrócenie uwagi słuchaczy na dokumentowanie świadczeń medycznych,
• zapoznanie słuchaczy z istotą restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej,
• ukazanie słuchaczom źródeł finansowania w opiece zdrowotnej,
• zaznajomienie słuchaczy z problemem zadłużenia zakładów opieki zdrowotnej,
• dogłębna analiza ustawy o działalności leczniczej,
• zaznajomienie słuchaczy z koncepcją relacyjnego marketing usług,
• zapoznanie słuchaczy z tematyka marketingowej jakości usługi,
• zaznajomienie słuchaczy z definicją i podstawowymi zasadami Total Quality Management, audytami systemów zarządzania,
• zaznajomienie słuchaczy z podstawowymi założeniami audytu – wytyczne normy ISO 19011,
• scharakteryzowanie zasad audytu,
• zapoznanie słuchaczy z kategoryzacją niezgodności,
• omówienie planu audytu w podmiocie leczniczym,
• zapoznanie słuchaczy z wiedzą nt. kontraktowania i rozliczania świadczeń,
• zapoznanie słuchaczy z nowymi instrumentami zarządczymi i rozliczeniowymi,
• zapoznanie słuchaczy z wiedzą nt. kontraktowania i rozliczania usług z płatnikiem,
• zapoznanie słuchaczy z wiedzą nt. zasad planowania finansowego w służbie zdrowia,
• zapoznanie słuchaczy z tematyką budżetowania,
• zaznajomienie słuchaczy z tematyką rachunku kosztów w Zakładach Opieki Zdrowotnej.Adresaci studiów:


Studia przeznaczone są dla osób prowadzących własną praktykę oraz dla osób pracujących w podmiotach leczniczych. Studia Podyplomowe "Menedżer w opiece zdrowotnej" dedykowane są dla osób zajmujących lub planujących zajmowanie stanowisk kierowniczych.

Z formalnego punktu widzenia o przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (min. poziom licencjata).