Program studiów:


1. Podstawy logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw
Podstawowe pojęcia. Logistyka jako obszar zarządzania. Cechy charakterystyczne zarządzania logistycznego. Pojęcie „trade off”. Łańcuchy dostaw jako element sieci gospodarczych. Rodzaje łańcuchów dostaw. Podstawowe problemy zarządzania łańcuchami dostaw.

2. Strategie firm i łańcuchów dostaw
Strategie konkurencyjne i funkcjonalne firm. Analiza branży i grup strategicznych. Analiza strategiczna. Analiza SWOT i SPACE. Strategie i koncepcje logistyczne. Quick Response. ECR. Logistyka w strategiach konkurencyjnych firm. Strategia logistyczna jako strategia funkcjonalna. Logistyczna orientacja zarządzania a Business Process Reengineering, Time Based Management, Lean Management, Agile Management. System produkcyjny Toyoty. Relacje w łańcuchach dostaw (partnerstwo i dominacja). Strategie łańcuchów dostaw.

3. Zarządzanie jakości 
W ramach niniejszego przedmiot podjęty zostaje temat znaczenia jakości i roli jaką odgrywa zarządzanie jakością w organizacji - na poszczególnych etapach kreowania wyrobu, w całym łańcuchu logistycznym.

Szczególna uwaga poświęcona jest kreowaniu, wdrażaniu, rozwojowi tzw. znormalizowanych systemów zarządzania - jakością (ISO 9001), środowiskowego (ISO 14001) i bezpieczeństwem. Studenci na przykładach poznają kluczowe element zintegrowanych systemów - zarządzanie procesowe, dokumentacja, audity, nadzorowanie niezgodności, działania korygujące I zapobiegawcze. Przedmiotem dyskusji są także branżowe systemy zarządzania (m.in. motoryzacja, lotnictwo, IT, produkcja żywności). Dla pokazania różnorodności programów związanych z kształtowaniem jakości prezentowane są rozwiązania właściwe dla administracji publicznej (m.in. IIP, CAF), przedsiębiorstw produkcyjnych (m.in. SPC, lean manufacturing, SIX Sigma), zarządzania ciągłością działania.

Ponadto w formie warsztatów z aktywnym uczestnictwem Słuchaczy prezentowane są praktyczne zastosowania metod i technik zarządzania jakością - m.in. diagram Ishikawa, ABCD Suzuki, analiza Pareto-Lorenza.     

4. Przygotowanie i realizacja transakcji w handlu zagranicznym
Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa. Formy zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw. Eksport – sposoby wejść eksportowych. Eksport bezpośredni i pośredni. Pośrednicy w handlu zagranicznym. Definicja transakcji handlu zagranicznego. Cykl transakcyjny. Klauzule kontraktowe. Elementy kontraktu. Dokumenty w handlu zagranicznym. Jednolite klauzule kontraktowe INCOTERMS. Sposoby płatności w handlu zagranicznym. Czek w obrocie zagranicznym. Polecenie zapłaty w obrocie zagranicznym. Inkaso dokumentowe. Akredytywa dokumentowa.

5. Cła i procedury celne
Podstawy prawne obrotu towarowego między UE a państwami trzecimi. Struktura administracji celnej. Właściwość miejscowa i rzeczowa organów celnych. Klasyfikacja i charakterystyka procedur celnych (warunki ekonomiczne, pozwolenia pojedyncze, jednorazowe, transfer towarów, nowe typy i funkcje składów celnych). Przeznaczenie celne (zniszczenie towarów, zrzeczenie się na rzecz Skarbu Państwa, wolne obszary celne i składy wolnocłowe, powrotny wywóz). Procedury uproszczone jako forma ułatwień w realizacji obrotu towarowego. Zasady postępowania celnego jako postępowania administracyjnego wraz z procedurą sadową. Formy przedstawicielstwa w sprawach celnych.

6. Komunikacja w biznesie
Istota i model komunikacji interpersonalnej. Zasady komunikacji werbalnej – poprawność w mówieniu, uważne słuchanie, skuteczne pisanie. Komunikacja niewerbalna – mowa ciała i gospodarowanie przestrzenią. Prezentacje i wystąpienia publiczne – przygotowanie materiału, przygotowanie siebie, przygotowanie sali oraz przygotowanie słuchaczy. Sposoby prezentowania korzyści klientowi. Wykorzystanie reguł psychologicznych w kontaktach z partnerami. Metody przekonywania i techniki kontrargumentowania. Zasady utrzymywania kontaktów posprzedażowych z partnerami. Istota i proces negocjacji. Zasady i techniki negocjacyjne. Różnice międzykulturowe a negocjacje. Zasady przyjmowania reklamacji. Sposoby postępowania z trudnymi klientami oraz metody rozwiązywania sytuacji konfliktowych. (W trakcie zajęć wykonywane są ćwiczenia związane z procesem komunikacji oraz są odgrywane i omawiane scenki negocjacyjne.

7. Koszty logistyki  i zasobowo – procesowy rachunek kosztów 
Koszty logistyki. Nowoczesny rachunek koszt logistyki (Logistics Costing). Koszty zasobów logistycznych. Koszty działań logistycznych. Tradycyjny rachunek kosztów logistyki. Rachunek kosztów działań (Activity Based Costing / Management). Nośniki kosztów zasobów. Czynniki kosztotwórcze. Nośniki kosztów działań. Struktura systemu ABC/M. Koszty i rentowność produktu, koszty i rentowność klienta. Modele kosztowe ABC/M przedsiębiorstw produkcyjnych i dystrybucyjnych. Techniki operacyjnego i strategicznego zarządzania kosztami procesów logistycznych. „Krzywa wieloryba” zyskowności klientów i produktów. Profil rentownego i nierentownego klienta w logistyce. Kaskadowy rachunek zysków i strat klienta. Trzymodułowa budowa systemu ABC/M. Rachunek kosztów według miejsc powstawania kosztów. Zasobowe ujęcie kosztów. Odzwierciedlanie współzależności pomiędzy zasobami w koncepcji Resource Consumption Accounting. Wdrażanie i architektura systemów ABC/M zarządzania kosztami. Zastosowania i korzyści z wdrożenia systemów ABC/M.

8. Zarządzanie procesowe w logistyce przedsiębiorstw. Mapowanie procesów
Zarządzanie procesowe (Process Based Management). Strategie logistyczne a podejście procesowe w zarządzaniu. Systemowe ujęcie organizacji. Procesy logistyczne przedsiębiorstwa. Koncepcja zarządzania pełnym cyklem zamówienia. Praktyczne doświadczenia z mapowania procesów logistycznych przedsiębiorstw. Analiza procesowa. Proces. Model działania – wsad, rezultat, klient, dostawca, mierniki efektywności, czynniki wyzwalające działania, miary wielkości przerobu działań. Parametryzacja procesów i działań. Kategorie i hierarchia działań. Dekompozycja procesów. Standardy mapowania procesów biznesowych (BPMN, IDEFO i inne). Procesowe struktury organizacyjne. Korzyści z zarządzania procesowego w logistyce.

9. Prognozowanie, zarządzanie zapasami i zdolnościami produkcyjnymi w przedsiębiorstwach i łańcuchach dostaw
Przedmiot składa się z 5 modułów tematycznych z zakresu logistyki i ma na celu zapoznanie słuchaczy z następującymi zagadnieniami:
 • Prognozowanie - zrozumienie istoty procesu prognozowania i elementów na niego wpływających, zasady budowania modeli prognostycznych i metody ich weryfikacji.
 • Zarządzanie Zapasem - podział zapasu z punktu widzenia jego funkcji i sposobu zarządzania nim, analizy zapasów i ich cel, systemy składania zamówień i ich wpływ na poziom obsługi klienta.
 • Zarządzanie Zdolnościami Produkcyjnymi - zarządzanie mocami produkcyjnymi w różnych sytuacjach rynkowych, strategie produkcji i ich powiązanie z innymi czynnikami logistycznymi, elementy Lean-a.
 • Planowanie - charakterystyka modelu planowania zgodnego ze standardem APICS z uwzględnieniem poziomów i horyzontów czasowych, kalkulator MRP.
 • Zarządzanie Łańcuchem Dostaw - przepływy w łańcuchach dostaw, zarządzanie zapasami w dystrybucji, korzyści i problemy logistyki łańcucha dostaw.
Przedmiot poza teścia merytoryczną, zawiera także warsztaty w postaci ćwiczeń praktycznych.

10. Systemy informacyjne w logistyce oraz w łańcuchach dostaw i e-commerce
Elektroniczna logistyka jako kluczowa dziedzina elektronicznego biznesu. Klasyfikacja serwisów internetowych stosowanych w elektronicznej logistyce. Elektroniczne łańcuchy dostaw budowane i rekonfigurowane na bazie internetowych giełd – rodzaje giełd, przykłady w sektorze usług transportowych. Technologia baz danych jako podstawa tworzenia systemów logistycznych. Systemy wspomagania współpracy między partnerami w łańcuchach dostaw – technologia CSCW (ang. Computer Supported Cooperative Work): kryteria klasyfikacji, przykłady rozwiązań komercyjnych. Technologia agentowa nadzieją dla budowy przyszłych platform elektronicznej logistyki. Zintegrowane systemy informacyjne klasy ERP: istota, podstawowe obszary funkcjonalne, architektura. Ewolucja systemów ERP w kierunku systemów ERP II. Przykłady – pakiety oferowane przez największego producenta zintegrowanych systemów informatycznych SAP. Satelitarne systemy pozycjonowania GPS i Galileo: budowa, funkcje, zastosowania w logistyce i poza logistyką. Nowoczesne technologie i systemy automatycznej identyfikacji: REID (ang. Radio Frequency Identification), systemy biometryczne .Podsumowanie – tendencje rozwoju systemów informatycznych wykorzystywanych w branży TSL.

Globalne społeczeństwo informacyjne: specyfika, wyzwania dla biznesu, systemu edukacyjnego i nauk technicznych. Istota elektronicznego biznesu: elektroniczne dokumenty i interakcje międzyludzkie na platformach sieciowych. Rodzaje i modele elektronicznego biznesu. Wpływ technologii elektronicznego biznesu na funkcjonowanie gospodarki. Przewidywane zmiany: ekonomiczne, techniczne i kulturowe. Utajnianie informacji przesyłanej kanałami elektronicznymi. Elektroniczny podpis jako narzędzie uwierzytelniania transakcji biznesowych. Elektroniczny podpis w praktyce. Sposoby identyfikacji partnerów biznesowych. Rozwiązywanie podstawowych problemów w realizacji transakcji biznesowych. Elektroniczny biznes a prywatność podmiotów biznesu. Mechanizmy bezpieczeństwa protokołu SSL (ang. Secure Socket Layer). Płatności elektroniczne: bezpieczne płacenie kartami kredytowymi, elektroniczne banknoty. Wybrane dziedziny elektronicznego biznesu. Praca na odległość podstawą funkcjonowania wirtualnych przedsiębiorstw. Mobile business. Podsumowanie: elektroniczny biznes: fakty, mity i wyzwania.

11. Zarządzanie ryzykiem w logistyce
Źródła i konsekwencje ryzyka w działalności gospodarczej. Ryzyko w logistyce przedsiębiorstwa i w łańcuchu dostaw. Zarządzanie ryzykiem w strategii przedsiębiorstwa oraz na poziomie operacyjnym. Procesy zarządzania ryzykiem. Rola i pozycja menedżera ryzyka w przedsiębiorstwie. Kryzys jako konsekwencja ryzyka. Symptomy sytuacji kryzysowej. Mechanizmy rozwoju kryzysu. Specyfika sytuacji kryzysowych w strukturach logistycznych. Jak wygrać na kryzysie?

12. Zarządzanie projektami w logistyce 
14. Symulacja procesów produkcyjno–logistycznych
15. Zarządzanie flotą transportową
16. Studia przypadków
17. Gra logistyczna „Zarządzanie łańcuchem dostaw”
19. Seminarium podyplomowe

Egzaminy z przedmiotów:
1. Koszty logistyki i zasobowo – procesowy rachunek kosztów
2. Prognozowanie, zarządzanie zapasami i zdolnościami produkcyjnymi w przedsiębiorstwach i łańcuchach dostaw
3. Systemy informacyjne w logistyce oraz w łańcuchach dostaw i e-commerce

Studia podyplomowe kończą się ocenioną pracą podyplomową i zdaniem ustnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.


Analizy przypadków
Zarządzanie łańcuchem dostaw Philips Lamps Europa

Studium przypadku opisuje zastosowanie unikalnej metody Philipsa – Redukcji Czasu Cyklu (Cycle Time Reduction – CTR) do skrócenia okresu realizacji zamówień sprzedaży dla kanału konsumenckiego we Francji. Jako rozwiązanie zastosowano system typu VMI – Vendor Managed Inventory (zarządzanie zapasami klienta).
 • Zarządzanie procesami biznesowymi w logistyce
Producent chemii gospodarczej w 80% realizujący zlecenia dużych sieci handlowych na wyroby sprzedawane pod ich markami własnymi (private labels), aby wywiązać się z przyjętych zamówień był zmuszony pracować w trybie ciągłym (24 x 7 x 365). Pomimo tych wysiłków dostawy były realizowane z opóźnieniami, a straty powiększały rosnące zapasy źle zaplanowanej produkcji oraz liczne zwroty wyrobów nie spełniających kryteriów jakościowych. Przywrócenie rentowności spółki zostało zlecone firmie konsultingowej, która realizując projekt zastosowała szereg rozwiązań skoncentrowanych wokół zarządzania procesami biznesowymi na poziomie operacyjnym i strategicznym.

 • Wirtualna logistyka – zastosowanie w Apator S.A.
1. Koncepcja budowania sieci dostaw – oparta na bazie doświadczeń procedura podwyższania efektywności działania przedsiębiorstwa w celu umocnienia swojej pozycji do miana firmy flagowej. Dopiero określone zarządzanie siecią dostaw może doprowadzić do wypracowania silnej pozycji rynkowej i uzyskania przewagi konkurencyjnej wobec innych sieci dostaw.
2. Wdrożona w Apator S.A. aplikacja internetowa pn. „Strona Ofertowa”, będąca quasi systemem przetargowym dla zakwalifikowanych dostawców elektroniki, pozwoliła na zoptymalizowanie procesu zakupu kilkuset różnych komponentów elektronicznych (wybór dostawcy, redukcja cen, obniżenie zapasów, koordynacja dostaw.
3. Udostępnienie dostawcom strategicznym danych planistycznych APATOR S.A. – aplikacja internetowa, pozwalająca na wgląd do planowanych zleceń zakupowych, wygenerowanych zamówień i stanów magazynowych. Dzięki temu służby logistyczne dostawcy mogą szybciej reagować na zmieniający się plan produkcji w Apator S.A., z większym wyprzedzeniem planować swoją produkcję i dostosowywać program dostaw.

 • Projektowanie systemów magazynowania
Przedstawienie metody wyboru sprzętu magazynowania oraz określenie podstawowych zagadnień przy projektowaniu magazynu, na podstawie dwóch wybranych firm. Prezentacja składa się z czterech części. W pierwszej przedstawione są cechy i funkcje podstawowych systemów magazynowania, oparte o wykorzystanie regałów i wózków widłowych. Druga część prezentuje tok postępowania przy wyborze sprzętu magazynowego na podstawie jednej z wybranych firm – w jaki sposób firma „doszła” do wyboru własnego systemu składowania towaru. W trzeciej części zostaje przedstawiona uproszczona analiza kosztów systemów magazynowych i sposobów jej interpretacji. Ostatnia część przedstawia procedury postępowania przy projektowaniu systemów magazynowania, na podstawie projektu logistycznego wykonanego dla jednej z firm.

 • Łańcuch dostaw na przykładzie Fresenius Medical Care
Historia i struktura firmy, pozycja rynkowa, charakterystyka rynku terapii nerkozastępczych, cechy łańcucha dostaw, trendy w logistyce, rozszerzone S.C., źródła zróżnicowania w SC, strategie konkurowania w S.C., third  party logistics providers, JIT, VMI, komunikacja, przeobrażenie z filozofii push na pull, zmiany organizacyjne i funkcjonalne, kluczowe komponenty farmaceutyczno – medycznego łańcucha dostaw vs elementy łańcucha dostaw w FMC AG, ekonomiczne korzyści z wdrożenia SCM. Problem – globalna organizacja z funkcjonalna struktura logistyczna, brak komunikacji, stara struktura. Rozwiązanie – restrukturyzacja – zmiana podejścia z push na pull, wykorzystanie 3rd party providers.

 • Koszty logistyki i rachunek kosztów działań
Studium przypadków to ćwiczenie praktyczne, podczas którego uczestnicy w podziale na zespoly (Działy Przedsiębiorstwa) wspólnymi siłami konstruują system ABC/M (Activity Based Costing). Podstawowym zadaniem jest kalkulacja rentowności klientów z wykorzystaniem koncepcji rachunku kosztów działań. W międzyczasie określane są koszty działań i procesów oraz omawiane inicjatywy usprawnień z obszaru strategicznego i operacyjnego zarządzania kosztami działań, które zmierzają do obniżania kosztów przedsiębiorstwa. Wyniki kalkulacji rentowności klienta metodą ABC/M porównywane są do metody stosowanej w tradycyjnym rachunku kosztów. Całość szkolenia kończy się panelem dyskusyjnym na temat zastosowań i wdrażania systemów ABC/M ze szczególnym naciskiem na aspekt zarządzania łańcuchem dostaw.

 • Magazyny zamknięte i ich infrastruktura logistyczna – praktyczne przykłady rozwiązań
Przedmiotem zajęć jest poznanie sprzętu,  jaki stosowany jest w magazynach. W ich trakcie przedstawione są zarówno tradycyjne jak i nowatorskie rozwiązania z zakresu magazynowania, transportu bliskiego oraz manipulacji ładunkami. Uwagę też poświecono najnowszym rozwiązaniom z zakresu IT w magazynie.

 • Integracja procesów logistycznych i produkcyjnych jako element tworzenia przewagi konkurencyjnej
Studium przypadków pokazujące jak wdrożenie zasad ciągłego doskonalenia procesu, optymalizacja łańcucha dostaw oraz wprowadzenie narzędzi Lean Manufacturing w procesie wytwarzania doprowadziło do znaczącego podniesienia produktywności Fabryki Kuchni firmy Amica Wronki S.A.

 • Systemy cenowo-rabatowe/motywacja w kanałach dystrybucji
Prawidłowe skonstruowanie systemu cenowo-rabatowego i wdrożenie umowy handlowej w życie staje się jedną z kluczowych kompetencji menedżerskich. W ramach analizy działalności przedsiębiorstwa, wykorzystane zostaną dane dotyczące warunków cenowych obsługi klientów w sferze dystrybucji. Poszczególne zadania omawiane na zajęciach dotyczyć będą systemu cenowo-rabatowego, spełniającego funkcje motywacyjne. Ujęcie takie służy praktycznemu przedstawieniu wpływu systemu na obsługę klienta. Podstawę zajęć stanowić będzie kalkulacja kosztu obsługi klienta. W szczególności analizie poddane zostanie oddziaływanie systemu cenowo-rabatowego na logistyczną obsługę klienta (w tym między innymi na częstotliwość dostaw) oraz zastosowanie kaskady cenowej w motywowaniu klientów.

Studia kończą się przygotowaniem pracy podyplomowej (projektu) i zdaniem ustnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.