Rekrutacja i opłaty

Cena studiów: 4500 zł.

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online.

Dokumenty dostarczyć można osobiście bądź listownie. Kryteria kwalifikacji mają charakter ogólny i związane są z regulaminowymi wymogami dotyczącymi uczestników studiów. Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.


Dokumenty aplikacyjne:

·        podanie o przyjęcie,

·        kwestionariusz osobowy,

·        odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,

·        zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studia,

·        dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie),

·        ksero dowodu osobistego

·        oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych

Kwestionariusz, podanie, zobowiązanie oraz oświadczenie po aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.

 

Miejsce składania dokumentów:

W związku w przerwą urlopową zapraszamy od 22.08.2017

Mgr Anna Skrzypnik,  

Tel. (061) 854-35-36

Anna.Skrzypnik@ue.poznan.pl

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu                             

Studia Podyplomowe Logistyka Międzynarodowa

Collegium Altum, p. 1328

ul. Powstańców Wlkp. 16

61 - 875 Poznań

pn-pt. w godz. 8.00-15.00

Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala Rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt. 5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.