Opłaty:
Opłata za udział w studiach wynosi 4.400 zł przy płatności jednorazowej, 4500 zł (w 4 ratach) i 4600zł (przy 6 ratach).


Terminy wnoszenia opłat:


 1. w przypadku płatności jednorazowej: do 30.10.2018
 2. w przypadku płatności w ratach:


 • 4 raty: do 30.10.2018 – 1.300 zł, do 15.01.2019 – 1.200 zł, do 15.03.2019 – 1.100 zł, do 15.05.2019 – 900 zł
 • 6 rat:   do 30.10.2018 – 900 zł, do 15.12.2018 – 900 zł, do 15.01.2019 -  800 zł, do 15.03.2019 – 800 zł, do 15.04.2019 – 600 zł,do 15.05.2019 – 600 zł

Opłata obejmuje:


 • udział w 170 godzin zajęć,
 • przygotowanie projektu biznesowego pod opieką specjalistów z uczelni (zamiast dawnej pracy dyplomowej),
 • dostęp on-line do materiałów w formie elektronicznej,
 • dostęp do czasopism (np. Industrial Marketing Mangement) i baz danych z całego świata w wersji elektronicznej (wymagana dodatkowa opłata za kartę biblioteczną dla uczestników studiów 16 zł)
 • możliwość korzystania na swoim komputerze z aplikacji firmy Microsoft (np. Windows 8, Visio, Visula Studio, Project)
 • świadectwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
 • opłatę za egzaminy, obronę projektu oraz wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Aby otrzymać fakturę po dokonanej zapłacie lub do zapłaty, należy złożyć odpowiedni wniosek o wystawienie faktury do Działu Finansowego Uczelni (mail: faktury@fnc.ue.poznan.pl ). Wszelkie informacje dotyczące faktur: Dział Finansowy (tel.061 856 91 20). Druki wniosków o wystawienie faktury do pobrania po dokonaniu aplikacji na dane studia. 


Zgłoszenia

Zgłoszenie przez aplikację on-line.

Kryteria kwalifikacji mają charakter ogólny i związane są z regulaminowymi wymogami dotyczącymi uczestników studiów. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.


Dokumenty aplikacyjne:

- wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,

- kwestionariusz osobowy,

- zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,

- oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,

- odpis lub kserokopia (poświadczona przez upoważnionego pracownika CEM-UEP) dyplomu ukończenia studiów wyższych uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych,

- kserokopia aktu małżeństwa – jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.


Miejsce składania dokumentów

Po zarejestrowaniu się proszę dostarczyć wymagane dokumenty do sekretariatu Studiów (najlepiej po uprzednim kontakcie telefonicznym 61 854 38 38). Dokumenty można dostarczyć osobiście bądź listownie w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.
osobiście

mgr Ewy Budniak

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
ul. Towarowa 53, pokój 107
61-875 Poznań
listownie

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

z dopiskiem: Zarządzanie Marketingowe na Rynku B2B


Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala Rektor.